Dữ Liệu Phẩm Chất Không Khí

Lượt xem dữ liệu hiện có và dữ liệu quá khứ về phẩm chất không khí dựa trên kết quả đo được từ hệ thống giám sát không khícủa Địa Hạt Không Khí.

Xin lưu ý rằng một số dữ liệu trong tài liệu này chỉ là dữ liệu thô, chưa qua xử lý, kiểm tra và có thể có lỗi.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Monday,
    6/25

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/20/2015