Air Quality Advisory
Air Quality Advisory for smoke issued for Bay Area through Sunday. See our Wildfire Safety Tips web page.
Section Menu
Tungkol sa Distrito ng Hangin

Pagiging Makukuha

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Ang Distrito ng Hangin ay nakalaang magkaloob ng trabaho, mga serbisyo sa publiko at mga pampublikong benepisyo sa paraang di-nagdidiskrimina, kabilang ang sa mga taong may kapansanan at ang mga limitado ang kasanayan sa Ingles.

Pagtatrabaho

Ang Distrito ng Hangin ay hindi nagdidiskrimina sa mga gawaing pagkuha o pagpapatrabaho at sumusunod sa lahat ng mga pederal at pang-estadong batas sa mga karapatang sibil.  Ang Distrito ng Hangin ay may Patakaran sa Pantay na Pagkakataon sa Pagtatrabaho at mga Pamamaraan sa Reklamong Diskriminasyon na namamahala sa pagtatrabaho at mga reklamong diskriminasyon.

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa Pagtatrabaho sa Distrito ng Hangin

Titulo VI

Ang Distrito ng Hangin ay nangangako ng pagsunod sa Titulo VI ng Batas ng 1964 sa mga Karapatang Sibil at pagtiyak na ang mga serbisyo at benepisyo nito ay ipinagkakaloob nang walang diskriminasyon. Ang Distrito ng Hangin ay may Pamamaraan sa Titulo VI na Reklamo para sa lokal na disposisyon ng Titulo VI na mga reklamo na kasang-ayon ng Mga Regulasyon ng EPA na matatagpuan sa 40 C.F.R. mga Bahagi at 7.

Mabisang Komunikasyon

Kinikilala ng Distrito ng Hangin na upang mabisang maabot at mapalahok ang iba't ibang populasyon ng rehiyon, ito ay dapat magpunyagi na magkaloob sa mga residente ng makabuluhang daan sa mga serbisyo at mga materyal sa mga wikang iba sa Ingles. Ang Distrito ng Hangin ay kasalukuyang maraming gawain sa pagkakaloob ng mga serbisyo at materyal sa mga wikang iba sa Ingles, sa pareho ng pangkalahatang publiko at sa ispesipiko-sa-industriya na mga populasyon na ginagamit ang iba't ibang mga serbisyo, tulad ng mga programa sa permiso, tulong sa pagsunod at gawad. 

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa Tulong sa Wikang Distrito ng Hangin.

Pagiging Makukuha ng Nilalaman ng Web

Ang Distrito ng Hangin ay sumusunod sa mga pamantayang teknikal para sa madaling gamiting disenyo at pagiging katugma ng Web. Ang mga pamantayang ito ay tumitiyak na ang nilalaman ng website na ito ay maaabot ng pinakamalawak na posibleng madla anuman ang kapansanan, mga limitasyon ng kagamitang computer o paggamit ng panghaliling mga kagamitan sa Internet.

Ang mga reklamo na ang isang programa, serbisyo, o aktibidad ng Distrito ng Hangin ay hindi makukuha ng mga taong may kapansanan ay dapat ipadala kay Rex Sanders, Direktor ng Pangangasiwa.

Contact Us

Rex Sanders
Direktor

415.749.4951

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status

Last Updated: 10/30/2015