Air Quality Advisory
Air Quality Advisory for smoke issued for Bay Area through Sunday. See our Wildfire Safety Tips web page.
Section Menu
Về Địa Hạt Không Khí

Khả Năng Tiếp Cận

Về Địa Hạt Không Khí

Địa Hạt Không Khí cam kết cung cấp việc làm, dịch vụ công cộng và lợi ích công cộng theo cách không phân biệt đối xử, kể cả đối với người khuyết tật và những người thành thạo tiếng Anh ở mức giới hạn.

Việc Làm

Địa Hạt Không Khí không phân biệt đối xử trong việc thuê mướn hoặc lề lối tuyển dụng của họ và tuân thủ tất cả các luật về quyền dân sự của liên bang và tiểu bang.  Địa Hạt Không Khí có sẵn một Chính Sách Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng và Thủ Tục Khiếu Nại Phân Biệt Đối Xử để điều hành công việc làm và các vụ khiếu nại về phân biệt đối xử.

Tìm hiểu thêm về Việc Làm tại Địa Hạt Không Khí.

Tiêu Đề VI

Địa Hạt Không Khí cam kết tuân thủ Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 và bảo đảm rằng các dịch vụ và lợi ích của Địa Hạt Không Khí được cung cấp theo cách không phân biệt đối xử. Địa Hạt Không Khí có sẵn Thủ Tục Khiếu Nại theo Tiêu Đề VI để giải quyết các khiếu nại theo Tiêu Đề VI tại địa phương mà phù hợp với Quy Định của EPA trong Quy Định Liên Bang (Code of Federal Regulations, C.F.R.) 40 Mục 5 và 7.

Giao Tiếp Hiệu Quả

Địa Hạt Không Khí nhận thức rằng để tiếp cận và mời gọi dân số đa dạng của khu vực tham gia một cách hiệu quả, họ phải cố gắng để cung cấp cho cư dân phương tiện tiếp cận các dịch vụ có ý nghĩa và với tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Địa Hạt Không Khí hiện đang có sẵn một số lề lối để cung cấp dịch vụ và tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, cho công chúng nói chung và các quần thể công nghiệp cụ thể dùng đến các dịch vụ đa dạng của họ, chẳng hạn như giấy phép, hỗ trợ tuân thủ và các chương trình cấp khoản. 

Tìm hiểu thêm về  Hỗ Trợ Ngôn Ngữ của Địa Hạt Không Khí.

Khả Năng Truy Cập Nội Dung Web

Địa Hạt Không Khí tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về cho thiết kế Web có thể truy cập và khả năng tương thích. Các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng nội dung của trang web này có thể được số người dùng rộng lớn nhất tiếp cận bất kể khuyết tật, hạn chế về thiết bị máy tính hay sử dụng các thiết bị truy cập Internet thay thế.

Các vụ khiếu nại rằng một chương trình, dịch vụ, hoặc hoạt động của Địa Hạt Không Khí khó cho người khuyết tật tiếp cận nên được chuyển đến cho Rex Sanders, Giám Đốc Điều Hành.

Contact Us

Rex Sanders
Giám Đốc

415.749.4951

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status

Last Updated: 10/30/2015