Về Địa Hạt Không Khí

Vị Trí Trống Chỗ

Về Địa Hạt Không Khí

Xem và nộp đơn vào các vị trí trống chỗ trong Địa Hạt Không Khí.

Chọn một vị trí mở trong bảng dưới đây để xem mô tả chi tiết việc làm, năng lực tối thiểu, và điều kiện nộp đơn. Tìm hiểu về quy trình thuê mướn của Địa Hạt Không Khí và liên lạc với văn phòng Nhân Sự về bất cứ câu hỏi nào.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc làm với Địa Hạt Không Khí.

Contact Us

David Minuk
Phân Tích Viên Nhân Sự Bậc II

415.749.5012

Judy Yu
Quản Lý Viên Nhân Sự

415.749.4626

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    8/20

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/15/2015