Về Địa Hạt Không Khí

Yêu Cầu nộp Hồ Sơ Đấu Thầu và Báo Giá

Về Địa Hạt Không Khí

Tìm hiểu về Yêu Cầu nộp Hồ Sơ Đấu Thầu (RFP) và Yêu Cầu về Trình Độ Chuyên Môn hoặc Báo Giá (RFQ) của Địa Hạt Không Khí, và xem các yêu cầu đang được mở thầu.

Yêu Cầu nộp Hồ Sơ Đấu Thầu, Năng Lực và Báo Giá

Các RFP và RFQ công bố rằng một dự án của Địa Hạt Không Khí đang mời đấu thầu. Yêu cầu này mô tả công việc mà Địa Hạt Không Khí muốn hoàn thành và vạch ra quy trình để nộp một hồ sơ đấu thầu, trình độ và giá cả để thực hiện công việc đó.

Các RFP

Các RFP có một định dạng tiêu chuẩn để hồi đáp, và bất kỳ công ty nào cũng đủ tư cách để nộp một hồ sơ đấu thầu. Các hồ sơ đấu thầu phải tuân theo những tiêu chuẩn hướng dẫn nghiêm ngặt nêu ra trong RFP. Những tiêu chuẩn hướng dẫn này bao gồm thông tin cụ thể mà hồ sơ đấu thầu nên chứa đựng, định dạng phải theo, hạn chót để nêu thắc mắc, và hạn chót để nộp hồ sơ. Các RFP chứa đựng thông tin về thời gian của hợp đồng, số tiền tối đa (Không Vượt Quá, hay NTE), và toàn bộ phạm vi công việc.

Các RFQ

Các RFQ là các Yêu Cầu Báo Giá hoặc Yêu Cầu Năng Lực. Các RFQ đề ra một quy trình tiêu chuẩn để mời bất kỳ công ty nào đấu thầu các sản phẩm cụ thể mà Địa Hạt đang tìm mua hoặc cung cấp năng lực cho các dịch vụ tổng quát.

Các RFP và RFQ đang Mở

Liên lạc nếu có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng của một RFP đang Mở.

 RFP RFQ NoSubjectOpenUpdatedClosestable-mobile-only-column
2019-017Governmental Accounting Standards Board (GASB) Statement No. 87 Implementation Services11/7/2019N/A12/4/2019
2019-017
Subject:
Governmental Accounting Standards Board (GASB) Statement No. 87 Implementation Services
Open:
11/7/2019
Updated:
N/A
Closes:
12/4/2019
Documents:
RFP 2019-017 GASB 87 Implementation Services
 

Documents

RFP 2019-017 GASB 87 Implementation Services

2019-015Information Technology Infrastructure Maintenance Services10/21/2019N/A11/8/2019
2019-015
Subject:
Information Technology Infrastructure Maintenance Services
Open:
10/21/2019
Updated:
N/A
Closes:
11/8/2019
Documents:
RFQ 2019-015 IT Infrastructure Maintenance
 

Documents

RFQ 2019-015 IT Infrastructure Maintenance

2019-014Developing Improved Methods for Estimating Emissions from Residential Wood Combustion10/28/2019N/A12/10/2019
2019-014
Subject:
Developing Improved Methods for Estimating Emissions from Residential Wood Combustion
Open:
10/28/2019
Updated:
N/A
Closes:
12/10/2019
 
2019-013Schnitzer Steel Ocean-Going Vessels Increase Project CEQA Review Consultant Services10/10/2019N/A11/13/2019
2019-013
Subject:
Schnitzer Steel Ocean-Going Vessels Increase Project CEQA Review Consultant Services
Open:
10/10/2019
Updated:
N/A
Closes:
11/13/2019
Documents:
 
2019-012Community Engagement Support and Facilitation Services9/26/2019N/A11/15/2019
2019-012
Subject:
Community Engagement Support and Facilitation Services
Open:
9/26/2019
Updated:
N/A
Closes:
11/15/2019
Documents:
Community Engagement Support and Facilitation Services
 

Documents

Community Engagement Support and Facilitation Services

2019-011Community Engagement Support, Facilitation and Logistics: West Oakland Community Action Plan Implementation10/21/2019N/A11/21/2019
2019-011
Subject:
Community Engagement Support, Facilitation and Logistics: West Oakland Community Action Plan Implementation
Open:
10/21/2019
Updated:
N/A
Closes:
11/21/2019
Documents:
RFQ 2019-011 Facilitation for West Oakland Plan
 

Documents

RFQ 2019-011 Facilitation for West Oakland Plan

2019-007Authorized Dealer List for Clean Cars for All Program6/11/2019N/A1/31/2020
2019-007
Subject:
Authorized Dealer List for Clean Cars for All Program
Open:
6/11/2019
Updated:
N/A
Closes:
1/31/2020
Documents:
 
 

Nếu quý vị muốn được thông báo về các RFP/RFQ đang mở, xin vui lòng gửi một email với dòng chủ đề là "RFP/RFQ Bidder List" và quý vị sẽ được thông báo khi có bất kỳ yêu cầu mới nào được đăng tải.

Dịch Vụ Văn Phòng Kinh Doanh

Contact Us


BusinessOfficeServices@baaqmd.gov

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Thursday,
    11/14

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Friday,
    11/15

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/7/2019