Magpatala para sa Impormasyon

Magpatala upang tumanggap ng pinakabagong balita at ginaganap sa kalidad ng hangin mula sa Distrito ng Hangin.

Mga Aktibidad ng Distrito ng Hangin (Ang Impormasyon tungkol sa pagpapatala ay malapit nang dumating)

Manatiling tumatanggap ng impormasyon tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin upang magkamit ng malinis na hangin at protektahan ang pampublikong kalusugan at ating kapaligiran.

Mga Alerto na Iligtas ang Hangin

Tumanggap ng mga Alerto na Iligtas ang Hangin at mga hula sa pagpaparumi ng hangin. Alamin kung kailan ang Araw na Iligtas ang Hangin ay inisyu upang makagawa ng mga pagpili sa malinis na hangin (tulad ng paggamit ng pampublikong transportasyon, paglalakad, o pagbibisikleta sa halip ng pagmamaneho; pagbawas ng paggamit ng mga tagapagparumi sa bahay; at pag-iwas sa pagsunog ng kahoy).

Mga Seminar ng Distrito ng Hangin (Ang impormasyon tungkol sa pagpapatala ay malapit nang dumating)

Tumanggap ng mga paunawa tungkol sa parating na mga seminar at mga webcast sa kalidad ng hangin na isasagawa ng Distrito ng Hangin.

Mga Adyenda sa Pulong ng Lupon

Tumanggap ng mga adyenda para sa parating na mga Pulong ng Lupon ng mga Direktor, mga Pulong ng Komite ng Lupon ng mga Direktor, at mga Pulong ng Konseho sa Pagpapayo Ang mga adyenda ay makukuha 72 oras bago ang bawat pulong. Ang mga iskedyul ng pulong ay ang sumusunod:

 • Mga Pulong ng Lupon ng mga Direktor: Una at ika-3 Miyerkoles ng bawat buwan sa 9:45 a.m.
 • Mga Pulong ng Komite ng Lupon ng mga Direktor: Nag-iiba
 • Mga Pulong ng Konseho sa Pagpapayo: Ika-2 Miyerkoles ng bawat buwan (maliban sa buwan ng Agosto) sa 9:30 a.m.

Mga Gawain ng Lupon ng Pagdinig

Manatiling kumukuha ng impormasyon tungkol sa kalendaryo ng Lupon ng Pagdinig, mga darating na kaso, at mga pinal na utos. Ang Lupon ng Pagdinig ay dumirinig ng mga kahilingan para sa tulong sa pagkakaiba, mga utos na pagpapatighaw, at mga apela sa aplikasyon para sa permiso.

Mga Pagbabago sa Regulasyon

Tumanggap ng mga paunawa kapag nagsasapanahon ang Distrito ng Hangin ng mga kasalukuyan o nag-iisyu ng bagong Mga Tuntunin at Regulasyon.

Mga Paunawa ng Pakikipag-ayos

Tumanggap ng mga paunawa kapag ang Distrito ng Hangin ay nagkukumpleto ng pakikipag-ayos na $100,000 o higit.

Air Currents newsletter (Ang impormasyon tungkol sa pagpapatala ay malapit nang dumating)

Magpatala para sa tuwing ikatlong buwan na e-newsletter ng Distrito ng Hangin upang malaman ang tungkol sa pinakahuling mga gawain ng ahensiya sa kalidad ng hangin.

Mangyaring sumangguni sa patakaran sa pagkapribado ng Distrito ng Hangin kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa kung paano namin ginagamit ang impormasyon na isinumite ninyo.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Tuesday,
  12/10

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Wednesday,
  12/11

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 3/18/2015