Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Paglalarawan ng Trabaho

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Tingnan ang mga paglalarawan ng trabaho, impormasyon tungkol sa suweldo, at mga iniaatas na kuwalipikasyon para sa lahat ng mga katungkulan sa Distrito ng Hangin. Hanapin ang mga paglalarawan ng trabaho batay sa titulo o kodigo ng klase, o pumili ng isang letra ng alpabeto upang paghiwa-hiwalayin batay sa titulo ng trabaho.

Contact Us

David Minuk
Manunuri ng Human Resources I

415.749.5012

Judy Yu
Tagapamahala ng Human Resources

415.749.4626

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Tuesday,
    12/10

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Wednesday,
    12/11

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/15/2015