Mga Lason sa Hangin

Ang Programang Pagkontrol ng mga Lason sa Hangin ng Distrito ng Hangin ay nag-iisa sa pederal at pang-estadong mga batas sa mga lokal na hangin upang matukoy at bawasan ang nakalalasong nagkokontamina sa hangin sa Bay Area.

Programang Pagkontrol ng Lason sa Hangin

Sa ilalim ng programang ito, ang mga pangunahing proyekto ng Distrito ng Hangin ay kabilang ang:

1. Bago at binagong pagsusuri ng pinanggagalingan ng lason sa hangin

Ang mga iminumungkahing proyekto ay sinusuri para sa posibleng mga epekto sa kalusugan bago ang konstruksiyon. Ang malalaking bago o binagong pinanggagalingan ay dapat gumamit ng Pinakamahusay na Makukuhang Teknolohiya ng Pagkontrol upang paliitin hanggang maaari ang mga emisyon ng nakalalasong nagkokontamina sa hangin. Kung ang mga emisyon mula sa isang iminumungkahing proyekto ay humigit sa mga antas ng pagbubunsod, ang isang Pagsusuri ng Pag-iksamen ng Panganib sa Kalusugan ay dapat gawin. Tingnan ang Pagsusuri ng Tuntunin sa Bagong Pinanggagalingan ng Nakalalasong Nagkokontamina sa Hangin (PDF) para sa karagdagang impormasyon.

2. Pagtaya ng hot spot ng lason sa hangin

Ang pang-industriya at pangkomersiyong pinanggagalingan ng nakalalasong nagkokontamina sa hangin, o mga TAC, ay tinutukoy at ang mga pagbawas ng mga emisyon ay hinihimok. Ang mga pasilidad na may mataas na panganib ay dapat magbigay ng paunawa sa publiko at bawasan ang mga panganib ng pagkahantad ng publiko sa mga partikular na antas sa loob ng ispesipikong panahon.

3. Mga hakbang sa pagkontrol ng pagpaparumi sa hangin

Ang mga hakbang sa pagkontrol ay naglalayong bawasan ang mga emisyon ng TAC sa Bay Area, kabilang ang Regulasyon sa mga Mapanganib na Pamparumi ng Distrito ng Hangin, Mga Hakbang sa Pagkontrol sa Lason sa Hangin ng California mula sa Batas sa Nakalalasong Nagkokontamin ng California, sa Programang mga Hot Spot ng Lason sa Hangin ng California, Mga Pambansang Pamantayan sa Emisyon para sa Mapanganib na mga Pamparumi sa Hangin, at sa pederal na Batas sa Malinis na Hangin. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga hakbang na ito ay makukuha sa susunod na seksiyon.

Pang-estado at Pederal na mga Tuntunin at Regulasyon sa Nakalalason sa Hangin

Ang mga sumusunod na hakbang sa pagkontrol ay naglalayong bawasan ang mga emisyon ng TAC nang lokal at pambansa.

Regulasyon sa mga Mapanganib na Pamparumi

Itong regulasyon ng Distrito ng Hangin ay nagtatatag ng mga emisyon at/o mga pamantayan sa pagganap para sa iba't ibang mapanganib na pamparumi sa hangin at mga aktibidad.

Mga Hakbang sa Pagkontrol ng Dala ng Hangin na Nakalalason

Pambuong-estadong gumagalaw at nakapirming dala ng hangin na mga ATCM, mula sa Batas sa Nakalalasong Nagkokontamina sa Hangin ng California.

Batas sa Nakalalasong Nagkokontamina sa Hangin ng California (AB 1807)

Itinatag noong 1983, ang batas na ito ay lumikha ng isang pamamaraan para sa pagtukoy at pagkontrol sa mga TAC upang protektahan ang pampublikong kalusugan.

Programang Mga Hot Spot ng Lason sa Hangin ng California (AB 2588)

Pinagtibay noong 1987 bilang tugon sa inaalala ng publiko tungkol sa mga emisyon ng TAC , ang programang ito ay nag-aatas sa mga pasilidad na iulat ang kanilang mga emisyon sa Distrito ng Hangin. Ang mga pasilidad na may malalaking panganib sa kalusugan ay dapat gumawa ng detalyadong pagtasa ng panganib sa kalusugan, bigyan ng paunawa ang publiko, at bawasan ang panganib ng publiko.

Pambansang mga Pamantayan sa mga Emisyon para sa mga Mapanganib na Pamparumi ng Hangin

Ang mga pederal na pamantayan sa emisyon para sa mapanganib na mga pamparumi sa hangin, mula sa Batas sa Malinis na Hangin.

Batas sa Malinis na Hangin

Pederal na batas na idinisenyo upang kontrolin ang pagpaparumi sa hangin sa antas na pambansa. Ito ay nag-aatas sa Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S. na bumuo at magpatupad ng mga regulasyon upang protektahan ang publiko mula sa pamparuming dala ng hangin na kilalang nakakapinsala sa kalusugan ng tao.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

Contact Us

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Monday,
    7/23

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/20/2014