Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Buod na Ulat ng Kalidad ng Hangin

Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Tingnan ang mga taunang ulat na nagsasabuod ng mga datos sa kalidad ng hangin na tinitipon mula sa mga network ng pagsubaybay sa kalidad ng hangin sa Bay Area.

Taunang mga Buod ng Kalidad ng Hangin ng Bay Area

Bawat taon, ang Distrito ng Hangin ay nagsasabuod ng mga datos na tinipon mula sa mga network ng pagsubaybay sa kalidad ng hanginng Distrito ng Hangin. Ang mga talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng bilang ng mga panahon na ang bawat istasyon ay nagtala ng mga konsentrasyon ng pamparumi na mas mataas kaysa pederal at pang-estadong mga pamantayan sa kalidad ng hangin. Ang mga talahanayan ay kabilang din ang pinakamataas na taunang pagbasa para sa bawat pamparumi sa bawat istasyon.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Wednesday,
    8/12

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/20/2015