Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Về Phẩm Chất Không Khí

Báo Cáo Tóm Tắt về Phẩm Chất Không Khí

Về Phẩm Chất Không Khí

Lượt xem bảng biểu nêu tóm tắt dữ liệu về phẩm chất không khí thu thập được hằng năm từ hệ thống giám sát phẩm chất không khí Vùng Vịnh.

Tóm Tắt về Phẩm Chất Không Khí Hằng Năm

Hằng năm, Địa Hạt Không Khí thường tóm tắt dữ liệu thu được từ hệ thống giám sát phẩm chất không khí của Vùng Vịnh. Bảng dưới đây trình bày số lần mà mỗi trạm đo được nồng độ ô nhiễm vượt mức tiêu chuẩn phẩm chất không khí liên bang và tiểu bang. Bảng dưới đây cũng trình bày chỉ số cao nhất hằng năm đối với mỗi loại chất gây ô nhiễm tại mỗi trạm.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Wednesday,
    8/12

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/05/2015