Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Imbentaryo ng mga Emisyon

Alamin ang tungkol sa mga imbentaryo ng mga emisyon na inihahanda ng Distrito ng Hangin para sa pamantayan sa mga nagpaparumi sa hangin, mga gas ng greenhouse, at nakalalasong nagkokontamina sa hangin, para sa pederal, pang-estado, panrehiyon, at lokal na mga paggamit.

Mga Imbentaryo ng mga Emisyon

Ang mga imbentaryo ng mga emisyon ay mahalaga para sa pagpaplano at pamamahala ng kalidad ng hangin. Ang imbentaryo ng mga emisyon ay isang detalyadong listahan ng mga tantiya ng emisyon para sa mga pinanggagalingan ng pagpaparumi sa hangin na kaugnay ng mga ispesipikong aktibidad para sa isang ispesipikong panahon. Ang Distrito ng Hangin ay nagtitipon na panrehiyon at pang-county na mga imbentaryo na nagtatantiya ng mga emisyon sa Bay Area ng pamantayan sa mga nagpaparumi sa hanginmga gas ng greenhouse, at nakalalasong nagkokontamina sa hangin para sa nakaraan, pangkasalukuyan, at panghinaharap na mga taon.  Ang Distrito ng Hangin ay nagsasagawa rin pana-panahon ng ng mga espesyal na pag-aaral upang pabutihin ang mga tantiya ng emisyon o upang tasahin ang mga antas ng emisyon para sa partikular na mga lugar ng emisyon.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/8/2016