Về Phẩm Chất Không Khí

Chất Gây Ô Nhiễm Không Khí Có Tiêu Chí

Tìm hiểu về kết quả kiểm kê phát thải chất gây ô nhiễm không khí có tiêu chí của Địa Hạt Không Khí.

Để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ đã thiết lập tiêu chuẩn toàn quốc đối với 6 loại chất gây ô nhiễm không khí phổ biến, hay còn gọi là chất gây ô nhiễm không khí có tiêu chí:

  • Ozon mặt đất
  • Vật chất dạng hạt
  • Cacbon Monoxide
  • Nitơ đioxyt
  • Lưu huỳnh đioxyt
  • Chì

Địa Hạt Không Khí chuẩn bị kiểm kê phát thải đối với những chất gây ô nhiễm không khí có tiêu chí này (ngoại trừ phát thải chì, mà đã bao gồm trong quy trình báo cáo chất lan nhiễm không khí độc hại ).

Kiểm Kê Phát Thải Chất Gây Ô Nhiễm Không Khí Có Tiêu Chí

Kiểm kê phát thải gần đây nhất đối với các chất gây ô nhiễm không khí có tiêu chí đã được trình bày trong Báo Cáo Tóm Tắt Kiểm Kê Phát Thải Vùng Vịnh Đối Với Các Chất Gây Ô Nhiễm Không Khí Có Tiêu Chí: Năm Cơ Sở 2011 (PDF). Báo cáo này trình bày tóm tắt mức độ và xu hướng phát thải từ tất cả các phân loại nguồn chính, bao gồm các nguồn ô nhiễm cố định và nguồn ô nhiễm di động. Dự đoán phát thải bao gồm cả năm 2011, cộng với các dự án phát thải trước đó và trong tương lai, giai đoạn từ 1990 đến 2030.

Các hồ sơ và dữ liệu bổ sung cho năm cơ sở 2011 cũng luôn có sẵn.

Kết Luận

Đã giảm được phát thải các chất gây ô nhiễm có tiêu chí chủ yếu từ hai nguồn ô nhiễm cố định và ô nhiễm di động trong những thập kỷ qua. Xu hướng giảm này là kết quả của các biện pháp kiểm soát chất gây ô nhiễm có tiêu chí đã cải thiện được phẩm chất không khí bất kể sự tăng trưởng trong khu vực về kinh tế, dân số và giao thông tại địa phương.

Chất Gây Ô Nhiễm Không Khí Có Tiêu Chí

Trong giai đoạn giữa năm 1990 và 2011, nền kinh tế Vùng Vịnh (tổng sản phẩm trong khu vực, đường màu xanh dương) đã tăng trưởng 77%, dân số tăng 23% (đường màu cam) và tổng số dặm đường ô tô cũng tăng 30% (đường màu xanh lá cây). Tuy nhiên, nồng độ và phát thải chất gây ô nhiễm có tiêu chí lại giảm khoảng 60% (đường màu tím và đỏ) cũng trong giai đoạn này.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 24/05/2015