Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

Smoke from wildfires may slightly impact local air quality and cause hazy skies. There is no Spare the Air Alert in effect on Friday and air quality is not expected to be unhealthy. See our hourly air quality data for the most up-to-date information, as well as Press Releases@AirDistrict, and our Wildfire Safety Tips web page.  Sign up for Bay Area Air Alerts.  en Español

Về Phẩm Chất Không Khí

Phân Tích cacbon-14

Tìm hiểu về dự án giám sát khói củi với mục đích cụ thể của Địa Hạt Không Khí.

Đốt củi tại tư gia góp phần tạo ra vật chất dạng hạt mịn (PM) trong không khí. Hiện tại, không có phương pháp đo lường trực tiếp PM trong không khí từ khói củi, mặc dù Địa Hạt Không Khí áp dụng nhiều phương pháp ước để tính nồng độ PM xuất phát từ khói củi. Một trong những kỹ thuật ước tính chính xác nhất là sử dụng mẫu PM đã thu được, bao gồm các hạt từ tất cả các nguồn trong những tháng mùa đông (ngày 15 tháng 11 - ngày 15 tháng 2), sau đó sẽ phân tích cacbon-14.

Cacbon-14 là một đồng vị phóng xạ cacbon liên tục được hình thành trong khí quyển do các bức xạ vũ trụ. Chất này có chu kỳ bán rã là 5,730 năm. Cây cối và các vật thể khác chứa cacbon mà tiếp xúc với bầu khí quyển sẽ chứa một lượng nhỏ đồng vị này. Mặt khác, các loại nhiên liệu hoá thạch (một nguồn chính khác của vật chất dạng hạt) về cơ bản không chứa cacbon-14. Đây là vì chúng đã nằm trong lòng đất hàng triệu năm và cacbon-14 của chúng đã bị phân rã.

Quá trình phân tích cacbon-14 cho phép Địa Hạt Không Khí ước tính được tỉ lệ vật chất dạng hạt trong không khí sinh ra do khói củi và Địa Hạt Không Khí đã sử dụng kỹ thuật này trong nhiều năm để xác định những đóng góp và thay đổi về lượng cacbon-14 trong không khí Vùng Vịnh.

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Friday,
    9/18

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    9/19

    Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 08/09/2015