Về Phẩm Chất Không Khí

Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi

Tìm hiểu về dự án đo lường hợp chất hữu cơ dễ bay hơi với mục đích cụ thể của Địa Hạt Không Khí.

Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi (VOCs) là tiền thân của ozon, cùng với các oxyt của nitơ (NOx). Vào giữa những năm 1990, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA Hoa Kỳ) đã thiết lập các Trạm Giám Sát Đánh Giá Quang Hóa (Photochemical Assessment Monitoring Stations - PAMS) nhằm giám sát mức độ VOC trong các khu vực ozon cao. Ba vùng tại bắc California (Sacramento, Fresno và Bakersfield) được yêu cầu đo lường VOC như một phần trong chương trình PAMS của EPA Hoa Kỳ. Vùng Vịnh không buộc phải tham gia vào chương trình này do nồng độ ozon của vùng đó tương đối thấp và tình trạng không đạt chuẩn không đáng kể.

Bất kể tình trạng ozon của Vùng Vịnh, Địa Hạt Không Khí vẫn cam kết tiếp tục nghiên cứu ozon tại vùng này và khảo sát những lợi ích của việc kiểm soát phát thải đã được đề xuất và thông qua. Từ quan điểm đó, việc đo lường VOC tại Vùng Vịnh là điều quan trọng.

Để giúp Địa Hạt Không Khí đánh giá hiệu quả hơn quá trình hình thành ozon, ba trạm đo lường VOC đã được xây dựng liên kết với EPA Hoa Kỳ. Những trạm này (tại San Ramon, Livermore và Patterson Pass) đã bắt đầu hoạt động vào năm 2009 và 2010. Kể từ đó, mức độ VOC đều được liên tục giám sát tại những trạm này, cùng với NOx và các dữ liệu khí tượng. Dữ liệu thu được từ những trạm này được sử dụng để phân tích mức độ VOC trong môi trường, đánh giá mô hình và nghiên cứu phản ứng trong môi trường không khí của ozon nhằm giảm thiểu phát thải.

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016