Về Địa Hạt Không Khí

Uỷ Ban Điều Hành

 • Chủ Tịch
  Groom

  Giám Thị Carole Groom

  Quận San Mateo

  Groom
  Giám Thị Carole Groom
  Vị Trí trong Hội Đồng: Chủ Tịch
  Địa Hạt: Quận San Mateo - Địa Hạt 2
  Tiểu Sử: Carole Groom
 • Phó Chủ Tịch
  Mar

  Giám Thị Eric Mar

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Mar
  Giám Thị Eric Mar
  Vị Trí trong Hội Đồng: Phó Chủ Tịch
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: Eric Mar
 • Bates

  Thị Trưởng Tom Bates

  Thành Phố Berkeley

  Bates
  Thị Trưởng Tom Bates
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Berkeley
  Tiểu Sử: Tom Bates
 • John Gioia

  Giám Thị John Gioia

  Quận Contra Costa

  John Gioia
  Giám Thị John Gioia
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Contra Costa - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: John Gioia
 • Photograph of David Hudson
  Uỷ Viên Hội Đồng David E. Hudson
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố San Ramon
  Tiểu Sử: David E. Hudson
 • miley photograph

  Giám Thị Nate Miley

  Quận Alameda

  miley photograph
  Giám Thị Nate Miley
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Alameda - Địa Hạt 4
  Tiểu Sử: Nate Miley
 • Mark Ross

  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross

  Thành Phố Martinez

  Mark Ross
  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Martinez
  Tiểu Sử: Mark Ross
 • Wagenknecht photograph
  Giám Thị Brad Wagenknecht
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Napa - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: Brad Wagenknecht

Contact Us

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Cập Nhật Lần Cuối: 08/11/2016