Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air District Leadership

amended2 The Air District’s leaders oversee its operations, support its mission, and guide its approach to managing and improving air quality in the Bay Area.

Giới lãnh đạo Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm về các chức năng và hoạt động tổng quát của Địa Hạt, bao gồm soạn thảo chính sách, điều hành, thực thi, cấp phép, phát triển kỹ thuật, hoạch định, cung cấp các khoản tài trợ và thông tin công cộng.

Địa Hạt Không Khí sử dụng một phương pháp tiến bộ để điều tiết ô nhiễm không khí. Bằng việc áp dụng các kế hoạch hợp lý về phẩm chất không khí và tiếp nối bằng các quy định hợp lý (nhạy cảm đối với tác động kinh tế xã hội), cấp phép linh hoạt, hỗ trợ tuân thủ hữu ích, và chủ động thực thi, Địa Hạt có một trong những chương trình không khí đáp ứng tốt nhất trên toàn quốc.

Jack Broadbent

Jack Broadbent

Viên Chức Điều Hành/APCO

Jack P. Broadbent giữ vai trò Tổng Giám Đốc Điều Hành/Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí, cho Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (Địa Hạt Không Khí). Trong cương vị này, Ông Broadbent có trách nhiệm chỉ đạo các chương trình của Địa Hạt Không Khí để đạt được và duy trì phẩm chất không khí lành mạnh cho 7 triệu người cư ngụ trong khu vực chín quận thuộc Vùng Vịnh San Francisco tại California.

Ông Broadbent tham gia Địa Hạt Không Khí sau khi phục vụ hơn hai năm rưỡi trong vai trò Giám Đốc Sở Không Khí tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, Khu Vực IX. Trong cương vị đó, Ông Broadbent có trách nhiệm giám sát việc thực thi Đạo Luật Không Khí Sạch cũng như các chương trình phẩm chất không khí và phóng xạ trong nhà cho khu vực Tây Nam Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trước khi phục vụ tại EPA, Ông Broadbent làm việc cho Địa Hạt Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Duyên Hải Phía Nam trong vai trò Phó Viên Chức Điều Hành, Giám Đốc Kế Hoạch và các vai trò quản lý cao cấp khác. Trong khi làm việc tại Địa Hạt Duyên Hải Phía Nam, Ông Broadbent chỉ đạo việc phát triển một số chương trình bước ngoặt đã đóng góp nhiều cải thiện đáng kể về phẩm chất không khí trong khu vực Los Angeles.

Ông Broadbent cũng có kinh nghiệm trong lãnh vực công nghiệp tư nhân. Vào thập niên 1980, Ông Broadbent đã giữ vai trò Quản Lý Các Chương Trình Môi Trường Công Ty cho hãng tuyển dụng tư nhân lớn nhất tại California: Công Ty Máy Bay Hughes.

Ông Broadbent có bằng Thạc Sĩ về Quản Lý Môi Trường và bằng Cử Nhân Khoa Học về Khoa Học Môi Trường—cả hai đều từ Đại Học California tại Riverside.

TESTER

Deputy Air Pollution Control Officer – Operations

Wayne Kino serves as a Deputy Air Pollution Control Officer and oversees the operations programs at the Air District, including the Compliance and Enforcement Division, the Meteorology and Measurements Division, and the Communications Office.

Mr. Kino has been with the Air District for more than 30 years. Mr. Kino started his career with the Air District as an Inspector and worked his way up by serving in the Field Engineering Section, the Rule Development Office, and as a Manager in the Compliance and Enforcement Division before taking on this most recent role. During his time at the Air District, Mr. Kino has led the Compliance and Enforcement Division through the development and implementation of enhanced enforcement policies, procedures, and programs. He has substantial experience and skill in air pollution regulation. Before coming to the Air District, Mr. Kino worked for the US Park Service at Sequoia and Kings Canyon National Park and at the Chevron Richmond Refinery. Mr. Kino earned a Bachelor’s Degree in Forestry from UC Berkeley.

Brian C. Bunger

District Counsel

Brian C. Bunger is the District Counsel for the Air District. As the Air District’s chief legal officer, Mr. Bunger is the principal manager for all legal affairs of the agency, including litigation, legal aspects of enforcement actions pursued by the Air District, contracts review and negotiations, providing counseling on regulatory and administrative law issues, and acting as Counsel to the Air District’s Executive Officer, Board of Directors, and Advisory Council.

Mr. Bunger joined the Air District in 2000 as the agency’s Senior Assistant Counsel and was appointed its District Counsel by the Board of Directors in 2002. Mr. Bunger is also General Counsel and a Member of the Board of Directors of the Bay Area Clean Air Foundation, and a Member of the Board of Directors of the Air and Waste Management Association. From Fall 2004 through 2006, Mr. Bunger was the Chair of the Attorneys’ Committee of the California Air Pollution Control Officers Association.

Prior to joining the Air District, Mr. Bunger was in private practice in San Francisco, handling a broad range of environmental counseling and litigation matters.

Mr. Bunger holds a Bachelor of Arts, with High Honors, from the University of California, Berkeley, and a Juris Doctorate from the University of California, Hastings College of the Law. Mr. Bunger has been a member of the California Bar since 1989.

Wayne Kino

Deputy Air Pollution Control Officer – Operations

Wayne Kino serves as a Deputy Air Pollution Control Officer and oversees the operations programs at the Air District, including the Compliance and Enforcement Division, the Meteorology and Measurements Division, and the Communications Office.

Mr. Kino has been with the Air District for more than 30 years. Mr. Kino started his career with the Air District as an Inspector and worked his way up by serving in the Field Engineering Section, the Rule Development Office, and as a Manager in the Compliance and Enforcement Division before taking on this most recent role. During his time at the Air District, Mr. Kino has led the Compliance and Enforcement Division through the development and implementation of enhanced enforcement policies, procedures, and programs. He has substantial experience and skill in air pollution regulation. Before coming to the Air District, Mr. Kino worked for the US Park Service at Sequoia and Kings Canyon National Park and at the Chevron Richmond Refinery. Mr. Kino earned a Bachelor’s Degree in Forestry from UC Berkeley.

Contact Us


(415) 749-5016

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    10/27

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Wednesday,
    10/28

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 05/03/2018