Pagpopondo sa Gawad

Mga Trak ng Paggalaw ng mga Kalakal

Palitan o ibahin ang nagpapatakbo ng heavy-duty na ginagatungan-ng-diesel na mga trak o mag-instala ng impra-istruktura ng pagkarga at paggatong sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa Programang Paggalaw ng mga Kalakal. Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pagpaparumi sa hangin mula sa kagamitan na pangunahing ginagamit sa paglipat ng mga kargada at pangkomersiyong kalakal sa kahabaan ng mga pangunahing ruta ng kalakal sa California.

Taon 5 ng Programang Paggalaw ng mga Kalakal – Heavy Duty na mga Diesel na Trak

Ang Distrito ng Hangin ay tatanggap ng mga aplikasyon para sa pagpapalit ng trak at pagpapalit ng nagpapatakbo, impra-istruktura ng pagkarga at paggatong, elektripikasyon ng Programang Paggalaw ng mga Kalakal mula Enero 25 hanggang Abril 15, 2016. 

Ang karapat-dapat na mga may-ari ng klase 6, klase 7, at klase 8 na diesel na trak ay iniimbitahang lumahok sa programang ito. Ang panghila (daungan) na mga trak ay karapat-dapat mag-aplay sa panahong ito ng solisitasyon. Ang mga online na aplikasyon para sa programang ito ay dapat isumite nang hindi lalampas ang Biyernes, Abril 15, 2016.

Mangyaring suriin ang impormasyon sa ibaba upang malaman kung ang iyong kagamitan ay nakatutugon sa mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat sa programa bago isumite ang iyong aplikasyon. Ang mga aplikasyon ay dapat na kumpleto upang isaalang-alang para sa pagpopondo.

Ang unang Taon 5 na solisitasyon sa trak ay nagsara noong Nobyembre 20, 2015, at ang mga tauhan ay kasalukuyang nagtataya ng mga aplikasyon na natanggap. Kokontakin ng mga tauhan ang mga aplikante ng trak sa unang bahagi ng 2016 tungkol sa katayuan ng kanilang mga aplikasyon.

Mga Uri ng Proyekto

Ang mga sumusunod na proyekto ay karapat-dapat para sa pagpopondo sa ilalim ng programang ito:

 • Pagpapalit ng Kagamitan/Sasakyan - palitan ang heavy-duty na mga diesel na trak ng pinakamalinis na makukuhang kagamitan
 • pagpapalit ng nagpapatakbo ng makina - palitan ang nagpapatakbo ng makina ng maliit na na fleet ng diesel na trak na may 2015 o mas bagong makina
 • Elektripikasyon ng tigilan ng trak - mag-instala ng impra-istruktura ng kuryente upang bawasan ang idling ng diesel na makina kung saan nagtitipun-tipon ang mga trak
 • Impra-istruktura ng pagkarga at paggamot - mag-instala ng impra-istruktura ng de-kuryenteng pagkarga o paggatong ng hyrogen para sa mga trak (nangangailangan ng pagpapalit ng hindi kukulangin sa 3 diesel na trak)

Pagiging Karapat-dapat

Heavy-duty na diesel na mga trak

Ang mga sumusunod na pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay dapat matugunan ng kasalukuyang diesel na kagamitan para isaalang-alang:

 • Pangunahin ay naghahakot ng mga pangkomersiyong kargada, bulk o mga kalakal para sa pagbebenta o para sa pagbili sa pangunahing ruta (mapa () ng kalakal sa CA) (maaaring hingin sa mga aplikante na idokumento ang bokasyon ng trak)
 • Ang kasalukuyang makina ay medium-heavy (MHD) o heavy-heavy (HHD) duty at ginawa noong 2009 o mas maaga (para sa class 6 na mga trak, engine manufacture ay dapat na nasa pagitan ng 1998-2009)
 • May isang manufacturer rated Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) na 19,501 lbs o mas mabigat
 • Naglakbay ng pinakamababang 20,000 milya/taon (para sa class 6 na mga trak, pinakamababang 10,000 milya/taon) at hindi kukulangin sa 75% ng mga pagpapatakbo nito sa loob ng California para sa bawat isa ng nakalipas na dalawang taon
 • Nakarehistro sa nakabase sa California na DMV o nakabase sa CA na apportioned (IRP) para sa nakalipas na dalawang taon
 • Ang trak at fleet ay kasalukuyang sumusunod sa Regulasyon sa Trak at Bus ng California o Regulasyon sa Panghilang Trak ng California gaya ng angkop
 • ,Para sa 2-para-sa-1 pagpapalit, 3-direksiyon na pagpapalit at trak kasama ang mga proyektong impra-istruktura ng pagkarga/paggatong,  ang bawat kasalukuyang trak ay sumusunod sa mga iniaatas ng Programa at regulasyon sa fleet

Impra-istruktura ng de-kuryenteng pagkarga o hydrogen na paggatong

 • Ang may-ari ng kagamitan ay sumasang-ayon na palitan ang hindi kukulangin sa tatlong pinatatakbo ng diesel na mga trak sa kanilang fleet ng mga trak na pinatatakbo ng uring gatong na kapares ng impra-istruktura ng pagkarga o paggatong na ininstala para sa proyekto
 • Ang aplikante ay dapat makatugon sa iniaatas na pambatas, para sa permiso, at inhinyeriya para sa instalasyon.

Impra-istruktura ng elektripikasyon ng tigilan ng trak

 • Iiniinstala sa isang tigilan na trak, intermodal na pasilidad o sentro ng pamamahagi sa loob ng apat na koridor ng kalakal sa CA
 • Ang aplikante ay dapat makatugon sa iniaatas na pambatas, para sa permiso, at inhinyeriya para sa instalasyon.

Mga iniaatas sa laki ng fleet at pagsunod

Ang Programang Paggalaw ng mga Kalakal ay nagbibigay-kahulugan sa isang malaking fleet bilang apat o higit na diesel na mga trak na may GVWR na mas mabigat kaysa 14,000 lbs na nasa ilalim ng iisang pag-aari o kontrol, at ang isang maliit na fleet bilang tatlo o mas kaunting diesel na mga trak na may GVWR na mas mabigat kaysa 14,000 lbs na nasa ilalim ng iisang pag-aari o kontrol. Para sa mga layunin ng Taon 5 ng Programa, ang mga fleet ng Panghila ay bibigyan ng kahulugan sa kaparehong paraan. Sa panahon ng aplikasyon at sa buong buhay ng proyekto, ang fleet ng aplikante at bawat trak ay dapat sumunod sa Regulasyon sa Trak at Bus ng CA o CA Regulasyon sa Panghilang Trak gaya ng angkop.

Ang Programang ito ay hindi maaaring tumanggap ng mga aplikasyon para sa diesel na mga trak na napapailalim sa anumang huling-araw sa pagsunod sa regulasyon bago ang Enero 1, 2017. 

Paano Dapat Mag-aplay

 • Suriin ang mga dokumento sa tulong sa aplikasyon sa seksiyon na Karagdagang Impormasyon sa ibaba.
 • Alamin ang pagiging karapat-dapat ng iyong kasalukuyang kagamitan at fleet.
 • Piliin ang uri ng proyekto.
 • Magtipon ng impormasyon tungkol sa iyong trak at makina (at pagpapatibay gaya ng angkop) bago simulan ang online na aplikasyon
 • Mag-aplay para sa pagpopondo online - ginagamit ang ISA lamang aplikasyon, mag-aplay para sa lahat ng kagamitan na interesado ka sa pagpapalit ng nagpapatakbo o pagpapalit (huwag simulan ang isang bagong aplikasyon para sa bawat trak), ang impra-istruktura sa pagkarga/paggatong ay maaaring ipasok sa kaparehong aplikasyon para sa pagpapalit ng trak sa iyong mga trak
 • Impra-istruktura ng pagkarga/paggatong at mga proyektong elektripikasyon ng tigilan ng trak magsumite ng isang mungkahing nagtataglay ng mga kinakailangang aytem sa Apendise A (tingnan ang link sa ibaba)

Karagdagang impormasyon

Mga Sertipikadong Dealer ng Trak

Ang sumusunod ay isang listahan ng mga sertipikadong dealer ng trak ng Distrito ng Hangin Ang mga sertipikadong tagabenta ay may kontrata sa Distrito ng Hangin upang inspeksiyunin ang iyong lumang trak at ibenta sa iyo ang isang bago/nagamit nang trak na susunod sa mga regulasyon sa trak ng California.Ang Distrito ng Hangin ay nagrerekomenda, pero hindi nag-aatas, ng paggamit ng sertipikadong dealer ng trak ng Distrito ng Hangin.

Business NameContactPhone Numbertable-mobile-only-column
CDL Truck Solutions (Lodi)Jeff Godwin(209) 663-8848
CDL Truck Solutions (Lodi)
Contact:
Jeff Godwin
Phone Number:
(209) 663-8848
Central California Truck & Trailer Sales (Stockton)Bill Myers(209) 390-1303
Central California Truck & Trailer Sales (Stockton)
Contact:
Bill Myers
Phone Number:
(209) 390-1303
Coast Counties Peterbilt (San Jose)Barry Lamanna(831) 758-2441
Coast Counties Peterbilt (San Jose)
Contact:
Barry Lamanna
Phone Number:
(831) 758-2441
Delta Truck Center (French Camp)Steve Blanchard(209) 649-9252
Delta Truck Center (French Camp)
Contact:
Steve Blanchard
Phone Number:
(209) 649-9252
Fitzgerald Truck Sales (Oakland)Kathy Fitzgerald(510) 584-7404
Fitzgerald Truck Sales (Oakland)
Contact:
Kathy Fitzgerald
Phone Number:
(510) 584-7404
Gibbs Truck Centers (Fresno)Mark Rapin(559) 445-9690
Gibbs Truck Centers (Fresno)
Contact:
Mark Rapin
Phone Number:
(559) 445-9690
Golden Gate Truck Center (Oakland)Tom Dempsey or Dan S. Loo(510) 632-3535
Golden Gate Truck Center (Oakland)
Contact:
Tom Dempsey or Dan S. Loo
Phone Number:
(510) 632-3535
Interstate Truck Center (Stockton)Jason Range(209) 922-0215
Interstate Truck Center (Stockton)
Contact:
Jason Range
Phone Number:
(209) 922-0215
Monarch Truck Center (San Jose)Jim Hogan(408) 275-0500
Monarch Truck Center (San Jose)
Contact:
Jim Hogan
Phone Number:
(408) 275-0500
NorCal Kenworth-Bay Area (San Leandro)Dave Cedillo(510) 746-5281
NorCal Kenworth-Bay Area (San Leandro)
Contact:
Dave Cedillo
Phone Number:
(510) 746-5281
Opperman & Son, Inc (Healdsburg)Zach Baurer(707) 433-4421
Opperman & Son, Inc (Healdsburg)
Contact:
Zach Baurer
Phone Number:
(707) 433-4421
Peterson Trucks, Inc. (San Leandro)Russ Thielen(510) 618-5557
Peterson Trucks, Inc. (San Leandro)
Contact:
Russ Thielen
Phone Number:
(510) 618-5557
Riverview International Trucks (West Sacramento)Ray Stover(916) 371-3110
Riverview International Trucks (West Sacramento)
Contact:
Ray Stover
Phone Number:
(916) 371-3110
Rush Truck Centers of California (Fontana)Larry Scarpone(909) 574-1603
Rush Truck Centers of California (Fontana)
Contact:
Larry Scarpone
Phone Number:
(909) 574-1603
Southbay Truck Center (Carson)Ricardo R Long(562) 415-2262
Southbay Truck Center (Carson)
Contact:
Ricardo R Long
Phone Number:
(562) 415-2262
TEC of California, Inc. (Oakland)Jason Trimm(510) 577-5500
TEC of California, Inc. (Oakland)
Contact:
Jason Trimm
Phone Number:
(510) 577-5500
TEC of California, Inc. (Lathrop)Jeff Hibbard(209) 858-4110
TEC of California, Inc. (Lathrop)
Contact:
Jeff Hibbard
Phone Number:
(209) 858-4110
Western Truck Center (West Sacramento)Larry Collier(916) 319-5212
Western Truck Center (West Sacramento)
Contact:
Larry Collier
Phone Number:
(916) 319-5212

Contact Us

Grants Programs Information Request Line, Mga Estratehikong Insentibo

415.749.4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 10/8/2015