Pagpopondo sa Gawad

Mga Trak ng Paggalaw ng mga Kalakal

Palitan o ibahin ang nagpapatakbo ng heavy-duty na ginagatungan-ng-diesel na mga trak o mag-instala ng impra-istruktura ng pagkarga at paggatong sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa Programang Paggalaw ng mga Kalakal. Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pagpaparumi sa hangin mula sa kagamitan na pangunahing ginagamit sa paglipat ng mga kargada at pangkomersiyong kalakal sa kahabaan ng mga pangunahing ruta ng kalakal sa California.

Taon 5 ng Programang Paggalaw ng mga Kalakal – Heavy Duty na mga Diesel na Trak

Ang Distrito ng Hangin ay tatanggap ng mga aplikasyon para sa pagpapalit ng trak at pagpapalit ng nagpapatakbo, impra-istruktura ng pagkarga at paggatong, elektripikasyon ng Programang Paggalaw ng mga Kalakal mula Enero 25 hanggang Abril 15, 2016. 

Ang karapat-dapat na mga may-ari ng klase 6, klase 7, at klase 8 na diesel na trak ay iniimbitahang lumahok sa programang ito. Ang panghila (daungan) na mga trak ay karapat-dapat mag-aplay sa panahong ito ng solisitasyon. Ang mga online na aplikasyon para sa programang ito ay dapat isumite nang hindi lalampas ang Biyernes, Abril 15, 2016.

Mangyaring suriin ang impormasyon sa ibaba upang malaman kung ang iyong kagamitan ay nakatutugon sa mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat sa programa bago isumite ang iyong aplikasyon. Ang mga aplikasyon ay dapat na kumpleto upang isaalang-alang para sa pagpopondo.

Ang unang Taon 5 na solisitasyon sa trak ay nagsara noong Nobyembre 20, 2015, at ang mga tauhan ay kasalukuyang nagtataya ng mga aplikasyon na natanggap. Kokontakin ng mga tauhan ang mga aplikante ng trak sa unang bahagi ng 2016 tungkol sa katayuan ng kanilang mga aplikasyon.

Mga Uri ng Proyekto

Ang mga sumusunod na proyekto ay karapat-dapat para sa pagpopondo sa ilalim ng programang ito:

 • Pagpapalit ng Kagamitan/Sasakyan - palitan ang heavy-duty na mga diesel na trak ng pinakamalinis na makukuhang kagamitan
 • pagpapalit ng nagpapatakbo ng makina - palitan ang nagpapatakbo ng makina ng maliit na na fleet ng diesel na trak na may 2015 o mas bagong makina
 • Elektripikasyon ng tigilan ng trak - mag-instala ng impra-istruktura ng kuryente upang bawasan ang idling ng diesel na makina kung saan nagtitipun-tipon ang mga trak
 • Impra-istruktura ng pagkarga at paggamot - mag-instala ng impra-istruktura ng de-kuryenteng pagkarga o paggatong ng hyrogen para sa mga trak (nangangailangan ng pagpapalit ng hindi kukulangin sa 3 diesel na trak)

Pagiging Karapat-dapat

Heavy-duty na diesel na mga trak

Ang mga sumusunod na pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay dapat matugunan ng kasalukuyang diesel na kagamitan para isaalang-alang:

 • Pangunahin ay naghahakot ng mga pangkomersiyong kargada, bulk o mga kalakal para sa pagbebenta o para sa pagbili sa pangunahing ruta (mapa () ng kalakal sa CA) (maaaring hingin sa mga aplikante na idokumento ang bokasyon ng trak)
 • Ang kasalukuyang makina ay medium-heavy (MHD) o heavy-heavy (HHD) duty at ginawa noong 2009 o mas maaga (para sa class 6 na mga trak, engine manufacture ay dapat na nasa pagitan ng 1998-2009)
 • May isang manufacturer rated Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) na 19,501 lbs o mas mabigat
 • Naglakbay ng pinakamababang 20,000 milya/taon (para sa class 6 na mga trak, pinakamababang 10,000 milya/taon) at hindi kukulangin sa 75% ng mga pagpapatakbo nito sa loob ng California para sa bawat isa ng nakalipas na dalawang taon
 • Nakarehistro sa nakabase sa California na DMV o nakabase sa CA na apportioned (IRP) para sa nakalipas na dalawang taon
 • Ang trak at fleet ay kasalukuyang sumusunod sa Regulasyon sa Trak at Bus ng California o Regulasyon sa Panghilang Trak ng California gaya ng angkop
 • ,Para sa 2-para-sa-1 pagpapalit, 3-direksiyon na pagpapalit at trak kasama ang mga proyektong impra-istruktura ng pagkarga/paggatong,  ang bawat kasalukuyang trak ay sumusunod sa mga iniaatas ng Programa at regulasyon sa fleet

Impra-istruktura ng de-kuryenteng pagkarga o hydrogen na paggatong

 • Ang may-ari ng kagamitan ay sumasang-ayon na palitan ang hindi kukulangin sa tatlong pinatatakbo ng diesel na mga trak sa kanilang fleet ng mga trak na pinatatakbo ng uring gatong na kapares ng impra-istruktura ng pagkarga o paggatong na ininstala para sa proyekto
 • Ang aplikante ay dapat makatugon sa iniaatas na pambatas, para sa permiso, at inhinyeriya para sa instalasyon.

Impra-istruktura ng elektripikasyon ng tigilan ng trak

 • Iiniinstala sa isang tigilan na trak, intermodal na pasilidad o sentro ng pamamahagi sa loob ng apat na koridor ng kalakal sa CA
 • Ang aplikante ay dapat makatugon sa iniaatas na pambatas, para sa permiso, at inhinyeriya para sa instalasyon.

Mga iniaatas sa laki ng fleet at pagsunod

Ang Programang Paggalaw ng mga Kalakal ay nagbibigay-kahulugan sa isang malaking fleet bilang apat o higit na diesel na mga trak na may GVWR na mas mabigat kaysa 14,000 lbs na nasa ilalim ng iisang pag-aari o kontrol, at ang isang maliit na fleet bilang tatlo o mas kaunting diesel na mga trak na may GVWR na mas mabigat kaysa 14,000 lbs na nasa ilalim ng iisang pag-aari o kontrol. Para sa mga layunin ng Taon 5 ng Programa, ang mga fleet ng Panghila ay bibigyan ng kahulugan sa kaparehong paraan. Sa panahon ng aplikasyon at sa buong buhay ng proyekto, ang fleet ng aplikante at bawat trak ay dapat sumunod sa Regulasyon sa Trak at Bus ng CA o CA Regulasyon sa Panghilang Trak gaya ng angkop.

Ang Programang ito ay hindi maaaring tumanggap ng mga aplikasyon para sa diesel na mga trak na napapailalim sa anumang huling-araw sa pagsunod sa regulasyon bago ang Enero 1, 2017. 

Paano Dapat Mag-aplay

 • Suriin ang mga dokumento sa tulong sa aplikasyon sa seksiyon na Karagdagang Impormasyon sa ibaba.
 • Alamin ang pagiging karapat-dapat ng iyong kasalukuyang kagamitan at fleet.
 • Piliin ang uri ng proyekto.
 • Magtipon ng impormasyon tungkol sa iyong trak at makina (at pagpapatibay gaya ng angkop) bago simulan ang online na aplikasyon
 • Mag-aplay para sa pagpopondo online - ginagamit ang ISA lamang aplikasyon, mag-aplay para sa lahat ng kagamitan na interesado ka sa pagpapalit ng nagpapatakbo o pagpapalit (huwag simulan ang isang bagong aplikasyon para sa bawat trak), ang impra-istruktura sa pagkarga/paggatong ay maaaring ipasok sa kaparehong aplikasyon para sa pagpapalit ng trak sa iyong mga trak
 • Impra-istruktura ng pagkarga/paggatong at mga proyektong elektripikasyon ng tigilan ng trak magsumite ng isang mungkahing nagtataglay ng mga kinakailangang aytem sa Apendise A (tingnan ang link sa ibaba)

Karagdagang impormasyon

Upgrade OptionsClass 5Class 6Class 7/Class 8Table Mobile Only Column
Zero Emission Truck*$80,000 $100,000$200,000
Zero Emission Truck*
Class 5:
$80,000
Class 6:
$100,000
Class 7/Class 8:
$200,000
Hybrid Truck Capable of Zero Emission Miles*$50,000$65,000$150,000
Hybrid Truck Capable of Zero Emission Miles*
Class 5:
$50,000
Class 6:
$65,000
Class 7/Class 8:
$150,000
Low-NOx (0.02g/bhp-hr) Truck*$40,000$50,000$100,000
Low-NOx (0.02g/bhp-hr) Truck*
Class 5:
$40,000
Class 6:
$50,000
Class 7/Class 8:
$100,000
Hybrid Truck*$35,000$45,000$80,000
Hybrid Truck*
Class 5:
$35,000
Class 6:
$45,000
Class 7/Class 8:
$80,000
Natural Gas Truck*$25,000 $40,000$65,000
Natural Gas Truck*
Class 5:
$25,000
Class 6:
$40,000
Class 7/Class 8:
$65,000
Engine Repower**NA$10,000 $20,000
Engine Repower**
Class 5:
NA
Class 6:
$10,000
Class 7/Class 8:
$20,000
Electric Charging / Hydrogen Fueling Infrastructure$30,000 or 50% of eligible costs$30,000 or 50% of eligible costs$30,000 or 50% of eligible costs
Electric Charging / Hydrogen Fueling Infrastructure
Class 5:
$30,000 or 50% of eligible costs
Class 6:
$30,000 or 50% of eligible costs
Class 7/Class 8:
$30,000 or 50% of eligible costs

*New equipment only. New is defined as not used or previously-owned.
**Small fleets with 3 or fewer trucks only.

Eligibility

Heavy-duty diesel trucks

 • Primarily hauls commercial freight, bulk, or goods for sale or for purchase on the major CA trade corridor routes (map) and at least 10 percent of annual operations are in the Bay Area trade corridor (applicants may be asked to document truck vocation and usage history)
 • Existing engine is medium-heavy (MHD) or heavy-heavy (HHD) duty and manufactured in 2009 or earlier. Light Heavy Duty (LHD) Engine for class 5 truck may be considered. 
 • Has a manufacturer-rated Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) of 16,001 lbs or heavier
 • Has traveled a minimum of 20,000 miles/year (for class 7-8 trucks) or a minimum of 10,000 miles/year (for class 5-6 trucks) with at least 75 percent of its operations inside California for each of the past two years
 • Has been registered with CA-based DMV or CA-based apportioned (IRP) for the past two years
 • Truck and fleet currently complies with the California Truck and Bus Regulation 

Electric-charging or hydrogen-fueling infrastructure

 • Equipment owner must replace one or more diesel-fueled trucks in their fleet with trucks powered by the fuel type matching the charging or fueling infrastructure installed for the project
 • Applicant must meet required legal, permitting, and engineering requirements for installation

Truck stop electrification infrastructure

 • Equipment must be installed at a truck stop, intermodal facility, or distribution center within the four CA trade corridors
 • Applicant must meet required legal, permitting, and engineering requirements for installation

How to Apply

 • The program is currently closed and not accepting applications. If you have previously submitted an application prior to the June 16 deadline, you can check the status of your application by logging into the application portal below.

  Goods Movement Truck Program Application Portal
   Login 

  Online Truck Project Application User’s Guide

  Additional Information

  Certified Truck Dealers

  View a list of Air District certified truck dealers. Certified vendors have a contract with the Air District to inspect your old truck and sell you a new/used truck that will be compliant with California truck regulations. The Air District recommends, but does not require, the use of an Air District certified truck dealer.

  Certified Truck Dismantlers

  View a list of Air District certified dismantlers. Certified dismantlers have a contract with the Air District to conduct required inspections and complete & submit required paperwork for the GMERP program. The Air District requires the use of an Air District certified dismantler. If you wish to use a dismantler not found on this list, please contact our office to discuss. 

  Year 5 Preliminary Ranklists: Truck Solicitations 2016-2021

  Year 5 funds opened in 2016, 2017, 2018 and 2020. Year 5 preliminary ranklists for closed solicitation periods are posted below.

  Equipment shown on the preliminary ranklist has met basic eligibility criteria for the program. However, appearance on the ranklist does not guarantee that equipment will receive program funding; applicants must complete further steps in order to receive funding. 

  Regulatory compliance - Program eligibility assumes that a truck and the fleet are already compliant at the time the owner applies for a grant. If staff notify applicants that their projects cannot be funded due to regulatory non-compliance, owners must work with CARB TRUCRS staff to correct fleet reporting problems. If compliance issues cannot be resolved with CARB, the fleet is not eligible for YR5/6 Goods Movement Program funding.

  Subscribe to the Carl Moyer Notification List
  *

  Contact Us

  Grants Programs Information Request Line, Mga Estratehikong Insentibo

  415.749.4994

  Contact Us

  Spare the Air Status

  Last Updated: 11/8/2016