Tài Trợ Ngân Sách

Xe Tải Vận Chuyển Hàng Hóa

Thay thế hoặc nâng cấp xe tải hạng nặng chạy bằng máy dầu điêzen hoặc lắp đặt hạ tầng cơ sở nạp liệu với khoản tài trợ từ Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa. Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các thiết bị chính được dùng trong quá trình dịch chuyển thiết bị thương mại tại các tuyến thương mại chính của California.

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá 5 Năm – Xe Tải Máy Dầu điêzen Hạng Nặng

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt các đơn cho thay thế xe tải của Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa và nạp lại năng lượng cho động cơ, hạ tầng cơ sở sạc và nạp nhiên liệu, và dự án điện hóa trạm dừng xe tải, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4 năm 2016. 

Những chủ xe tải máy dầu điêzen hạng 6, 7, và 8 đủ điều kiện sẽ được mời tham gia chương trình này. Xe tải vận chuyển ngắn (bến cảng) cũng đủ điều kiện nộp đơn trong đợt mời thầu này. Mọi đơn đăng ký tham gia chương trình phải được gửi trước Thứ 6, ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Vui lòng tìm hiểu thông tin dưới đây để xác định xem thiết bị của quý vị có đáp ứng yêu cầu về tính thích hợp của chương trình hay không trước khi quyết định nộp đơn trực tuyến. Bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Đợt mời thầu xe tải 5 Năm đầu tiên đã đóng cửa ngày 20 tháng 11 năm 2015, và nhân viên đang đánh giá đơn đăng ký đã nhận được. Nhân viên sẽ liên hệ với những người nộp đơn cho xe tải vào đầu năm 2016 theo thông tin liên hệ ghi trong đơn.

Các Loại Dự Án

Những dự án dưới đây sẽ đủ điều kiện để được kinh phí tài trợ theo chương trình này:

 • Thay Thế Thiết Bị/Xe - thay thế xe tải máy dầu điêzen hạng nặng bằng thiết bị sạch nhất hiện có.
 • Nạp lại năng lượng cho động cơ - nạp lại năng lượng cho động cơ xe tải máy dầu điêzen thuộc đoàn xe nhỏ bằng động cơ đời 2015 hoặc mới hơn
 • Điện hóa trạm xe tải - lắp đặt cơ sở hạ tầng điện hóa để giảm thiểu việc động cơ dầu máy nổ máy chạy không ngừng ở một chỗ do nhiều xe cùng dừng tại trạm xe tải.
 • Hạ tầng cơ sở sạc và nạp nhiên liệu - lắp đặt hạ tầng cơ sở sạc điện hoặc nạp nhiên liệu hydro cho xe tải (yêu cầu thay thế ít nhất 3 xe tải dầu máy động cơ)

Hội đủ điều kiện

Xe tải máy dầu điêzen hạng nặng

Thiết bị chạy bằng máy dầu điêzen hiện hành phải đáp ứng các tiêu chí dưới đây về tính thích hợp để được cân nhắc tham gia chương trình:

 • Vận chuyển hàng hóa thương mại để bán hoặc mua trên các tuyến thuộc hành lang thương mại CA( bản đồ) (người nộp đơn có thể được yêu cầu dẫn chứng bằng tài liệu về khả năng của xe tải)
 • Động cơ hiện hành là động cơ hạng trung (medium-heavy duty - MHD) hoặc hạng nặng (heavy-heavy duty - HHD) được sản xuất năm 2009 hoặc sớm hơn (đối với xe tải hạng 6, xe tải sản xuất trong những năm 1998 - 2009)
 • Có nhà sản xuất ước tính Tổng Trọng Lượng Xe (Gross Vehicle Weight Rating - GVWR) là 19,501 lbs hoặc nặng hơn
 • có số dặm di chuyển tối thiểu là 20,000 dặm/năm (đối với xe tải hạng 6, tối thiểu 10,000 dặm/năm), và tối thiểu 75% hoạt động vận hành được thực hiện tại California trong 2 năm gần đây
 • Đã được đăng ký với DMV tại CA hoặc một phần tại CA (IRP) hai năm trước
 • Xe tải và đoàn xe hiện đang tuân thủ theo Quy Định Xe Tải và Xe Buýt California hay Quy Định Xe Tải Vận Chuyển Ngắn tại California được áp dụng
 • Đối với các dự án thay thế 2 trong 1, trao đổi xe tải 3 cách và xe tải cộng hạ tầng cơ sở sạc/nạp nhiên liệu, mỗi xe tải hiện hành đều tuân thủ theo Chương Trình và yêu cầu quy định của đoàn xe

Cơ sở hạ tầng sạc điện hoặc nạp nhiên liệu hydro

 • Chủ thiết bị đồng ý thay thế ít nhất ba xe tải máy động cơ trong đoàn xe của mình bằng xe tải chạy bằng nhiên liệu phù hợp với hạ tầng cơ sở nạp nhiên liệu được lắp đặt cho dự án
 • Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý, giấy phép và kỹ thuật về lắp đặt

Hạ tầng cơ sở điện hóa trạm xe tải

 • Được lắp đặt tại trạm dừng xe tải, cơ sở đa phương tiện hoặc trung tâm phân phối trong phạm vi bốn hành lang thương mại của CA
 • Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý, giấy phép và kỹ thuật về lắp đặt

Kích thước đoàn xe và yêu cầu tuân thủ

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá xác địnhđoàn xe lớn là đoàn xe gồm bốn hoặc hơn bốn xe tải máy dầu điêzen có tổng trọng lượng bản thân trên 14,000 lbs theo quyền sở hữu chung hoặc kiểm soát, và đoàn xe nhỏ là đoàn xe gồm dưới 3 xe tải máy dầu điêzen có tổng trọng lượng bản thân trên 14,000 lbs theo quyền sở hữu chung hoặc kiểm soát. Đối với mục đích của Chương trình này, đoàn xe vận chuyển ngắn sẽ được xác định theo cách tương tự. Trong thời gian nộp đơn và trong suốt thời hạn dự án, đoàn xe và từng xe của người nộp đơn phải tuân thủ theo Quy Định Xe Tải và Xe Buýt của CA hoặc Quy Định Xe Vận Chuyển Ngắn của CA được áp dụng.

Chương Trình này không chấp nhận đơn đối với xe tải máy dầu điêzen mà có hạn chót tuân thủ quy định trước ngày 1 tháng 1 năm 2017. 

Cách Nộp Đơn

 • Xem xét các tài liệu hỗ trợ nộp đơn trong Thông Tin Bổ Sung dưới đây
 • Xác định xem thiết bị hoặc đoàn xe của quý vị có hội đủ điều kiện hay không
 • Lựa chọn loại dự án
 • Thu thập thông tin về xe tải và động cơ của quý vị (và tân trang nếu có) trước khi bắt đầu nộp đơn trực tuyến
 • Nộp đơn xin trợ cấp trực tuyến - chỉ sử dụng MỘT đơn, nộp đơn đối với tất cả các thiết bị mà quý vị muốn nạp lại năng lượng hoặc thay thế (không nộp đơn mới cho mỗi xe tải), hạ tầng cơ sở sạc/nạp nhiên liệu có thể được điền vào cùng một đơn xin thay thế xe tải cùng với xe tải của quý vị
 • Dự án hạ tầng cơ sở sạc/nạp nhiên liệu và điện hóa trạm dừng xe tải đệ trình đề xuất gồm các hạng mục cần thiết trong Phụ Lục A (xem đường dẫn bên dưới)

Thông Tin Bổ Sung

Upgrade OptionsClass 5Class 6Class 7/Class 8Table Mobile Only Column
Zero Emission Truck*$80,000 $100,000$200,000
Zero Emission Truck*
Class 5:
$80,000
Class 6:
$100,000
Class 7/Class 8:
$200,000
Hybrid Truck Capable of Zero Emission Miles*$50,000$65,000$150,000
Hybrid Truck Capable of Zero Emission Miles*
Class 5:
$50,000
Class 6:
$65,000
Class 7/Class 8:
$150,000
Low-NOx (0.02g/bhp-hr) Truck*$40,000$50,000$100,000
Low-NOx (0.02g/bhp-hr) Truck*
Class 5:
$40,000
Class 6:
$50,000
Class 7/Class 8:
$100,000
Hybrid Truck*$35,000$45,000$80,000
Hybrid Truck*
Class 5:
$35,000
Class 6:
$45,000
Class 7/Class 8:
$80,000
Natural Gas Truck*$25,000 $40,000$65,000
Natural Gas Truck*
Class 5:
$25,000
Class 6:
$40,000
Class 7/Class 8:
$65,000
Engine Repower**NA$10,000 $20,000
Engine Repower**
Class 5:
NA
Class 6:
$10,000
Class 7/Class 8:
$20,000
Electric Charging / Hydrogen Fueling Infrastructure$30,000 or 50% of eligible costs$30,000 or 50% of eligible costs$30,000 or 50% of eligible costs
Electric Charging / Hydrogen Fueling Infrastructure
Class 5:
$30,000 or 50% of eligible costs
Class 6:
$30,000 or 50% of eligible costs
Class 7/Class 8:
$30,000 or 50% of eligible costs

*New equipment only. New is defined as not used or previously-owned.
**Small fleets with 3 or fewer trucks only.

Eligibility

Heavy-duty diesel trucks

 • Primarily hauls commercial freight, bulk, or goods for sale or for purchase on the major CA trade corridor routes (map) and at least 10 percent of annual operations are in the Bay Area trade corridor (applicants may be asked to document truck vocation and usage history)
 • Existing engine is medium-heavy (MHD) or heavy-heavy (HHD) duty and manufactured in 2009 or earlier. Light Heavy Duty (LHD) Engine for class 5 truck may be considered. 
 • Has a manufacturer-rated Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) of 16,001 lbs or heavier
 • Has traveled a minimum of 20,000 miles/year (for class 7-8 trucks) or a minimum of 10,000 miles/year (for class 5-6 trucks) with at least 75 percent of its operations inside California for each of the past two years
 • Has been registered with CA-based DMV or CA-based apportioned (IRP) for the past two years
 • Truck and fleet currently complies with the California Truck and Bus Regulation 

Electric-charging or hydrogen-fueling infrastructure

 • Equipment owner must replace one or more diesel-fueled trucks in their fleet with trucks powered by the fuel type matching the charging or fueling infrastructure installed for the project
 • Applicant must meet required legal, permitting, and engineering requirements for installation

Truck stop electrification infrastructure

 • Equipment must be installed at a truck stop, intermodal facility, or distribution center within the four CA trade corridors
 • Applicant must meet required legal, permitting, and engineering requirements for installation

How to Apply

 • The program is currently closed and not accepting applications. If you have previously submitted an application prior to the June 16 deadline, you can check the status of your application by logging into the application portal below.

  Goods Movement Truck Program Application Portal
   Login 

  Online Truck Project Application User’s Guide

  Additional Information

  Certified Truck Dealers

  View a list of Air District certified truck dealers. Certified vendors have a contract with the Air District to inspect your old truck and sell you a new/used truck that will be compliant with California truck regulations. The Air District recommends, but does not require, the use of an Air District certified truck dealer.

  Certified Truck Dismantlers

  View a list of Air District certified dismantlers. Certified dismantlers have a contract with the Air District to conduct required inspections and complete & submit required paperwork for the GMERP program. The Air District requires the use of an Air District certified dismantler. If you wish to use a dismantler not found on this list, please contact our office to discuss. 

  Year 5 Preliminary Ranklists: Truck Solicitations 2016-2021

  Year 5 funds opened in 2016, 2017, 2018 and 2020. Year 5 preliminary ranklists for closed solicitation periods are posted below.

  Equipment shown on the preliminary ranklist has met basic eligibility criteria for the program. However, appearance on the ranklist does not guarantee that equipment will receive program funding; applicants must complete further steps in order to receive funding. 

  Regulatory compliance - Program eligibility assumes that a truck and the fleet are already compliant at the time the owner applies for a grant. If staff notify applicants that their projects cannot be funded due to regulatory non-compliance, owners must work with CARB TRUCRS staff to correct fleet reporting problems. If compliance issues cannot be resolved with CARB, the fleet is not eligible for YR5/6 Goods Movement Program funding.

  Subscribe to the Carl Moyer Notification List
  *

  Contact Us

  Grants Programs Information Request Line, Ưu Đãi Chiến Lược

  415.749.4994

  Contact Us

  Spare the Air Status

  Last Updated: 08/11/2016