Pagpopondo sa Gawad

Programang Insentibo sa Voucher

Ang pagpopondo ng Distrito ng Hangin ay makukuha sa pamamagitan ng Programang Insentibo sa Voucher (Voucher Incentive Program, VIP) upang tulungan ang mga may-ari ng fleet ng 10 o mas kaunting loob-ng-daan na mga makinang diesel upang patibayin o palitan ang kanilang mga trak sa pamamagitan ng mas bago, mas mababa ang emisyon na kagamitan.

Mga Uri ng Proyekto

Ang pagpopondo ay makukuha batay sa kung sino ang nauna para sa karapat-dapat na kagamitan hanggang ang lahat ng pondo ay mailaan. Ang mga aplikasyon ay dapat ipasiyang kumpleto upang isaalang-alang para sa pagpopondo.

Kontakin ang inaprobahan ng Distrito ng Hangin na tagabenta upang simulan ang iyong aplikasyon ngayon!

Pagpapatibay ng Makina

Bawasan ang mga emisyon mula sa loob-ng-daan na diesel na mga trak (GVWR na mas mabigat kaysa 14,000 lbs.) sa pamamagitan ng pag-iinstala ng isang kagamitan sa pagpapatibay na bineripika ng Lupon sa mga Tagatulong sa Hangin ng California. Ang mga pondo mula sa $1,000 hanggang $10,000 ay makukuha para sa mga pagpapatibay na nagkakaloob ng maaga o ekstrang mga pagbawas ng emisyon sa mga regulasyon.

Ang pagpopondo ay makukuha para sa mga sumusunod na uri ng proyektong pagpapatibay:

 • Ang mga trak na may Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) na 14,000 libra o higit at isang makinang may modelong taon na 2006 o mas luma.
 • Mga trak na walang huling-araw ng pagsunod sa Regulasyon sa Trak at Bus ng ARB bago ang Enero 1, 2018.

Pagpapalit ng Trak

Palitan ang loob-ng-daan na diesel na mga trak (GVWR na mas mabigat kaysa 14,000 lbs.) ng isang bago o nagamit nang trak na may sertipikado-ng-ARB na makina. Ang mga pondong mula $5,000 hanggang $45,000 ay makukuha para sa mga proyektong pagpapalit ng trak. Ang pamalit na trak ay dapat na isang bago o nagamit nang 2007 o mas bagong modelong taon ng makina na sinertipikahan upang tugunan ang 2007 o mas malinis na mga pamantayan sa emisyon. Ang pagpopondo ay makukuha para sa mga sumusunod na uri ng proyektong pagpapalit ng trak:

Mga proyektong pagpapalit

Palitan ang mga kasalukuyang trak na may isang GVWR na nasa pagitan ng 14,001 at 26,000 lbs. na may modelong taon ng makina na:

 • 1998 hanggang 2006, at gumagamit ng iskedyul ng pagsunod sa modelong taon ng makina ng ARB nang walang huling-araw ng pagsunod sa Regulasyon sa Trak at Bus na bago ang Enero 1, 2018.
 • 1997 o mas luma, at gumagamit ng isa ng alternatibong mga opsiyon sa pagsunod na may kakayahang mag-akma ng ARB na walang kasalukuyang mga iniaatas na pagpapatibay na Enero 1, 2016.

Palitan ang kasalukuyang mga trak na may GVWR na 26,001 lbs. o higit na may makinang modelong taon na 2006 o mas luma, kung sumusunod sa opsiyon sa pagsunod sa kakayahang mag-akma ng ARB na walang kasalukuyang iniaatas sa pagsunod sa pagpapatibay o mga iniaatas ng 2010 sa pagsunod sa pamantayan sa emisyon bago ang 2020.

Tala: Ang mga aplikante para sa pagpopondo sa VIP ay dapat magdokumento ng angkop na pagsunod ng fleet. Ang mga katanungan tungkol sa regulasyon o pagsunod sa ARB ay dapat ipaabot sa mga tauhan ng CARB sa 1-866-6DIESEL (866-634-3735) o . Ang mga tauhan ng BAAQMD ay walang akses sa mga rekord ng TRUCRS o sa online na sistema ng pag-uulat ng TRUCRS.

Basikong Pagiging Karapat-dapat

Ang mga sumusunod ay pangkaraniwang karapat-dapat para sa gawad sa VIP; gayunman ikaw ay dapat na sumusunod sa Pambuong-estadong Regulasyon sa Trak at Bus (tingnan ang nasa itaas) upang mag-aplay para sa pagpopondo:

 • Mga may-ari at opereytor ng mga fleet ng 10 o mas kaunting sasakyan
 • Mga trak na may isang GVWR na mas mabigat kaysa 14,000 libra
 • Mga trak na kasalukuyang tumatakbo at nakarehistro sa California
 • Ang kagamitan ay tumatakbo nang hindi kukulangin sa 75% ng pagkakataon sa California
 • Pagpaparehistro at pagsaklaw ng seguro para sa naunang dalawang (2) taon
 • Tumutugon sa taunang mga iniaatas sa paggamit na nakalista sa Matrix sa Pagpopondo para s Pagpapatiay ng Loob-ng-Daan na VIP o pagpopondo ng mga Pagpapalit sa kasalukuyang Mga Panuntuhan sa VIP
 • Mga sumusunod na trak na kasalukuyang nakatutugon o hindi napapailalim sa mga regulasyon ng ARB na nag-aatas ng mga pagbawas ng mga emisyon
 • Dapat tumanggap ng paghahatid ng bagong kagamitan bago lumampas ang Disyembre 31, 2015

Mga Tuntunin at Regulasyon

Ang pagpopondo ay hindi magagamit para sa mga pagpapahusay o mga pagbili ng kagamitan na iniaatas na ng isang kasalukuyang regulasyon, lokal na ordinansa, o kontrata. Gayunman, ang pagpopondo ay maaaring makuha para sa mga proyektong sumusunod nang hindi kukulangin sa isa hanggang tatlong taon. Beripikahin ang pagiging karapat-dapat sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga regulasyon na napapailalim ang iyong trak.

Pinagtibay ng ARB ang Pambuong-estadong Regulasyon sa Trak at Bus noong Disyembre 2008. Ang layunin ng regulasyon ay bawasan ang mga emisyon ng diesel particulate matter, oxides of nitrogen, at ibang mga pamantayang pamparumi mula sa loob-ng-daan na ginagatungan-ng-diesel na mga sasakyan. Ang tuntuning ito ay nakakaapekto sa pagiging karapat-dapat ng lahat ng loob-ng-daan, heavy-duty na ginagatungan-ng-diesel at alternatibong ginagatungan-ng-diesel na mga sasakyan na pinatatakbo sa California na may isang GVWR na mas mabigat kaysa 14,000 libra.

Karagdagang mga tagatulong sa regulasyon ng ARB:

Impormasyon tungkol sa matatawagan sa Nakahandang Linya sa DIESEL:
1-866-6DIESEL (1-866-634-3735) o

Paano Dapat Mag-aplay

 1. Kumuha ng isang pakete ng aplikasyon mula sa isang dealership na sertipikado ng BAAQMD (Tingnan ang mga listahan sa ibaba).
 2. Isumite ang kinumpletong aplikasyon at kinakailangang dokumentasyon sa dealership.
 3. Ipapadala ng dealership ang aplikasyon sa BAAQMD para sa pagsusuri.
 4. Ang mga aplikasyon na ipinasiyang kumpleto ay tatayahin batay sa kung sino ang nauna at tatanggapin hanggang ang lahat ng pondo ay mailaan.


Inaprobahan ng BAAQMD na mga Dealership ng VIP na Trak

Dealer NameLocationPhonetable-mobile-only-column
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)1740 N. 4th Street/
San Jose, CA 95112
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)
Location:
1740 N. 4th Street/
San Jose, CA 95112
Phone:
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)260 Doolittle Drive/
San Leandro, CA 94577
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)
Location:
260 Doolittle Drive/
San Leandro, CA 94577
Phone:
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)7675 Conde Lane /
Windsor, CA 95492
408-591-4130
Coast Counties Peterbilt (Attn: Barry Lamanna)
Location:
7675 Conde Lane /
Windsor, CA 95492
Phone:
408-591-4130
Ford Lincoln Fairfield (Attn: Ken Lalanne)3050 Auto Mall Court /
Fairfield, CA 94534
916-765-1635
Ford Lincoln Fairfield (Attn: Ken Lalanne)
Location:
3050 Auto Mall Court /
Fairfield, CA 94534
Phone:
916-765-1635
Golden Gate Truck Center (Attn: Edna Holloway, Russell Gebhard, Mateo Diaz, Ernie Contreras, or Bob Baldwin)8200 Baldwin Street/
Oakland, CA 94621
510-567-1929, 510-759-9479, 650-732-0339, 707-365-9005, or 510-409-4938
Golden Gate Truck Center (Attn: Edna Holloway, Russell Gebhard, Mateo Diaz, Ernie Contreras, or Bob Baldwin)
Location:
8200 Baldwin Street/
Oakland, CA 94621
Phone:
510-567-1929, 510-759-9479, 650-732-0339, 707-365-9005, or 510-409-4938
Monarch Truck Center (Attn: Paula Ventura or Tiffany Benton)195 N. 30th St./
San Jose, CA 95116
408-275-0500
Monarch Truck Center (Attn: Paula Ventura or Tiffany Benton)
Location:
195 N. 30th St./
San Jose, CA 95116
Phone:
408-275-0500
NorCal Kenworth (Attn: David Cedillo, Rick Dalton, or John McMahon)1755 Adams Avenue/
San Leandro, CA 94577
510-746-5281, 510-746-5210, 510-746-5283
NorCal Kenworth (Attn: David Cedillo, Rick Dalton, or John McMahon)
Location:
1755 Adams Avenue/
San Leandro, CA 94577
Phone:
510-746-5281, 510-746-5210, 510-746-5283
NorCal Kenworth (Attn: Rob Richter-Vitale)16715 Condit Road/
Morgan Hill CA 95037
408-500-3416
NorCal Kenworth (Attn: Rob Richter-Vitale)
Location:
16715 Condit Road/
Morgan Hill CA 95037
Phone:
408-500-3416
Peterson Trucks, Inc. (Attn: Russ Thielen)2718 Teagarden Street /
San Leandro, CA 94577
510-618 5557
Peterson Trucks, Inc. (Attn: Russ Thielen)
Location:
2718 Teagarden Street /
San Leandro, CA 94577
Phone:
510-618 5557
Platinum Chevrolet
(Attn: Jason Martin)
1235 Santa Rosa Ave. /
Santa Rosa, CA 94502
707-757-8961
Platinum Chevrolet
(Attn: Jason Martin)
Location:
1235 Santa Rosa Ave. /
Santa Rosa, CA 94502
Phone:
707-757-8961
TEC of California, Inc. (Attn: Adam VanderBee) 8099 S. Coliseum Way/
Oakland, CA 94621
510-577-5515
TEC of California, Inc. (Attn: Adam VanderBee)
Location:
8099 S. Coliseum Way/
Oakland, CA 94621
Phone:
510-577-5515
TEC of California, Inc. (Attn: Jason Trimm)400 Cesar Chavez Street /
San Francisco, CA 94124
510-577-5520
TEC of California, Inc. (Attn: Jason Trimm)
Location:
400 Cesar Chavez Street /
San Francisco, CA 94124
Phone:
510-577-5520
Western Truck Center (Attn: T.J. Rafael)1940 Fairway Drive, Suite J /
San Leandro, CA 94577
510-719-4530
Western Truck Center (Attn: T.J. Rafael)
Location:
1940 Fairway Drive, Suite J /
San Leandro, CA 94577
Phone:
510-719-4530

Inaprobahan ng BAAQMD na mga Tagabuwag ng VIP

TALA: Ang talahanayan ng mga dealership at tagabuwag na nasa itaas ay isasapanahon habang ang mga bagong kalahok sa programa ay natutukoy.

Mga Dokumento ng Programa

Mga Workshop at Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na workshop, ginaganap, at huling-araw.

Karagdagang impormasyon

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa pagpopondo sa loob-ng-daan na trak (PDF), kabilang ang mga detalye ng uri ng proyekto, impormasyon sa pangangasiwa, at mga iniaatas sa aplikasyon.

Ang ibang mga pinagkukunan ng pagpopondo ng Distrito ng Hangin para sa loob-ng-daan na mga proyektong trak ay kabilang ang Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin, at Programang Paggalaw ng mga Kalakal.

Contact Us

Adam Shapiro
Manunuring Pampangasiwaan

415.749.8441

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/10/2021