Permits

Chương Trình Chứng Nhận Máy Đun

Áp dụng để xác nhận rằng máy đun, máy phát điện hơi nước và máy sưởi quy trình đã đạt yêu cầu của Địa Hạt Không Khí

Điều Lệ phát thải Nitơ Oxyt và Cacbon Monoxide từ các Nồi Hơi, Máy Phát Điện Hơi Nước và Máy Sưởi Quy Trình Công Nghiệp, Tổ chức và Thương Mại (PDF) về hạn chế phát thải NOxCO từ các thiết bị công nghiệp.

Theo điều lệ này, các nồi hơi, máy phát điện hơi nước và máy sưởi quy trình có đầu vào từ 2 đến 10 triệu BTU/giờ phải được chứng nhận với Địa Hạt Không Khí. Yêu cầu này không áp dụng với những thiết bị mà được quản lý theo Giấy Phép Vận Hành.

Đơn Xin Cấp Giấy Chứng Nhận

Để chứng nhận máy đun, máy phát điện hơi nước và máy sưởi quy trình:

  1. Tải xuống và hoàn tất Đơn Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Nồi Hơi(PDF)
  2. Gửi hồ sơ đăng ký đã hoàn tất đến Địa Hạt Không Khí bằng thư (Người nhận: Chứng Nhận Máy Đun) hoặc .

Thiết Bị Được Chứng Nhận

Địa Hạt Không Khí không xác nhận hoặc bảo đảm bất kỳ sản phẩm hay nhà sản xuất cụ thể nào. Tuy nhiên, danh mục thiết bị được chứng nhận(PDF) luôn có sẵn cho việc duyệt xét.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Quầy Trợ Giúp Về Hệ Thống Giấy Phép Trực Tuyến

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016