Proteksiyon ng Klima

Alamin kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng klima sa ating planeta, paano ka makakatulong na bawasan ang gas ng greenhouse, at ano ang ginagawa ng Distrito ng Hangin upang protektahan ang klima.

Pagbabago ng Klima

Ang klima ng mundo ay nagbabago sa mga paraan na nakakaapekto sa ating panahon, mga karagatan, ekosistema, at pandaigdig na atmospera. Ang mga aktibidad ng tao ay nag-aambag sa pagbabago ng klima, pangunahin sa pamamagitan ng paglalabas ng bilyun-bilyong tonelada ng carbon dioxide, methane, nitrous oxide, at ibang mga gas bawat taon. Ang mga GHG na ito ay nagkukulong sa init sa atmospera at lumilikha ng mga pagbabago sa ating klima, tulad ng:

  • Pagbabago ng mga disenyo ng panahon at presipitasyon
  • Mga pagtaas sa mga temperatura ng karagatan, lebel ng dagat, at pagkakaroon ng asido
  • Pagkatunaw ng mga glacier at yelo ng dagat
  • Masasamang epekto sa suplay ng tubig at kalidad ng tubig
  • Nadagdagang pangangailangan ng elektrikal na pagpapalamig
  • Nadagdagang ulap-usok at kaugnay na mga sakit na may kaugnayan sa baga at puso

Alamin ang tungkol sa agham ng pagbabago ng klima mula sa Panel ng mga Gobyerno sa Pagbabago ng Klima at ng Ahensiya ng Proteksiyon ng Kapaligiran ng U.S..

Mga Programa ng Distrito ng Hangin

Ang Distrito ng Hangin ay nagbabawas ng mga emisyon ng GHG at nagpoprotekta sa klima sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa, inisyatibo, at tagatulong.

Programang Proteksiyon ng Klima

Alamin ang tungkol sa Programang Proteksiyon ng Klima at ang matatagumpay na inisyatibo nito, kabilang ang Hangarin sa Pagbawas ng Gas ng Greenhouse ng 2050 at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima.

Mga Imbentaryo ng mga Emisyon ng Gas ng Greenhouse

Ang Distrito ng Hangin ay naghanda ng dalawang imbentaryo ng mga emisyon ng gas ng greenhouse. Ang parehong imbentaryo ay nagtataya ng mga emisyon ng mga GHG ng “Kyoto 6”: carbon dioxide, methane, nitrous oxides, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, at sulfur hexafluoride. 

Ang nakabase-sa-produksiyon na imbentaryo ay nagsusuri ng dami ng mga emisyon ng GHG na nalilikha ng produksiyon ng mga kalakal at serbisyo na nangyayari sa loob ng mga hangganan ng Bay Area. 

Ang nakabase-sa-pagkonsumo na imbentaryo ay nagtatantiya ng dami ng gas ng greenhouse na inilalabas sa paggawa ng mga kalakal at serbisyo kahit saan sa mundo na kinokonsumo ng mga residente ng Bay Area, saanman inilabas ang mga emisyon ng GHG sa atmospera.

Mga Tagatulong sa Klima

Gamitin ang mga lokal na tagatulong, mga organisasyon, komite, at pangkat na nakalaang protektahan ang ating klima.

Paano Kayo Makakatulong

Ang pinakamatinding mga epekto sa pagbabago sa klima ay maiiwasan o mababawasan pa rin kung kikilos tayo ngayon. Ang mga sumusunod ay 10 aksiyon na magagawa ninyo upang protektahan ang klima.

1. Magmaneho nang mas madalang at magmaneho nang matalino.

Ang pagbawas ng inyong pagmamaneho ay magbabawas ng mga emisyon ng GHG, gayon din ang pagmamaneho nang episyente sa gatong. Iwasan ang mabilis na pagmamaneho, biglang pagpapatulin, at biglang pagpreno. Ang di-episyenteng pagmamaneho ay nakakabawas ng milyahe ng gas ng 30%.

2. Gumamit ng mas mahusay na ilaw. 

Palitan ang mga incandescent light bulb ng mga compact fluorescent bulb na gumagamit ng 60% na mas kaunting enerhiya. Alamin kung paano ligtas na itinatapon ang mga compact fluorescent bulb.

3. Hugutin ang plug ng mga elektroniko. 

Idiskonekta ang mga kagamitang elektroniko kapag hindi ginagamit. Ang mga pasibong enerhiya ay umuubos ng mga account para sa mga 10% ng lahat ng paggamit ng enerhiya ng bahay.

4. Bawasan ang paglalakbay sa pamamagitan ng eruplano. 

Ang paglalakbay sa pamamagitan ng eruplano ay isa sa mga pinakamabilis lumaking tagalikha ng mga GHG. Magbakasyon nang malapit sa sariling bahay at gumamit ng mga telekomperensiya para sa mga pulong sa negosyo tuwing magagawa.

5. Putulin ang ekstrang pagpapainit at pagpapalamig. 

Itakda ang iyong thermostat dalawang digri na mas mataas sa tag-init at dalawang digri na mas mababa sa taglamig upang makatipid ng 1 tonelada ng mga emisyon ng karbon bawat taon.

6. Sarhan ang gripo. 

Magtipid ng tubig upang makatipid ng enerhiya. 20% ng kuryente at 30% ng likas ng gas sa California ay ginagamit upang ihatid, gamutin, at painitin ang tubig at basurang tubig.

7. Bumili nang lokal. 

Bumili ng mas maraming groseri at produkto nang lokal at iwasan ang pagbili ng mga produkto na dapat ihatid sa malalayong distansiya.

8. Iwasan ang pagpakete. 

Bumili ng mga produktong may kaunting pakete o paketeng ginawa mula sa mga materyal na muling magagamit o magagawang pataba. Ang pagmanupaktura, paghahatid, at pagtatapon ng pakete ay lumilikhang lahat ng mga emisyon ng GHG.

9. Kanselahin ang inyong carbon footprint. 

Kalkulahin ang inyong mga emisyon ng GHG, at saka pagaanin ang pinsala sa pamamagitan ng pagbili ng mga kredito na nagpopondo sa mga mababa-ang-karbon na mga alternatibong enerhiya. Alamin kung paano dapat kalkulahin ang inyong mga emisyon.

10. Magsalita. 

Makipag-usap sa iyong mga kliyente, tagabenta, mga lider na pangkomunidad, at mga inihalal na opisyal. Sabihin sa kanila na ang proteksiyon ng klima ay mahalaga at gusto mong isama ito sa pang-araw-araw na buhay.

Contact Us

Geraldina Grunbaum
Tagaplanong Pangkapaligiran II

415.749.4956 ggrunbaum@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 4/22/2021