Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu

Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu và những sáng kiến thành công của Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu, bao gồm Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050 và Chiến Dịch Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực.

Nhận thức được mối liên hệ giữa bảo vệ khí hậu và các chương trình giảm ô nhiễm không khí địa phương, Chương Trình Bảo Vệ Khí Hậu nhằm mục đích tích hợp các chương trình để giảm thiểu chất ô nhiễm tác động đến khí hậu với các chương trình dài hạn của chúng tôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, bao gồm cả các quy định, thực thi, khuyến khích, giáo dục và tiếp cận công chúng, cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các thành phố và địa hạt. Ủy Ban Bảo Vệ Khí Hậu cũng định hướng về các hoạt động bảo vệ khí hậu của Địa Hạt Không Khí tại Vùng Vịnh.

Mục Đích Giảm Thiểu Khí Nhà Kính 2050

Với các nỗ lực bảo vệ khí hậu tiểu bang và khu vực, Địa Hạt Không Khí đã thông qua nghị quyết giảm thiểu phát thải khí nhà kính bằng cách:

 • Xác định mục tiêu của Vùng Vịnh là giảm thiểu phát thải Khí nhà kính xuống 80% dưới mức nồng độ của năm 1990 cho đến năm 2050.
 • Lập Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực để từng bước đạt được mục đích năm 2050, bằng cách sử dụng Kế Hoạch Không Khí Sạch của Địa Hạt Không Khí để bắt đầu quá trình thực hiện.
 • Lập kế hoạch hành động 10 nội dung để hướng dẫn các hoạt động bảo vệ khí hậu của Địa Hạt Không Khí trong thời gian ngắn hạn. 

Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực và Chương Trình Hành Động 10 Nội Dung

Địa Hạt Không Khí đang tiến hành lập Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực - nhằm đạt được mục tiêu giảm phát thải Khí nhà kính đến năm 2050 - chiến lược này bổ sung thêm nỗ lực lập kế hoạch hiện tại cấp tiểu bang, khu vực và địa phương, áp dụng Kế Hoạch Không Khí Sạch 2015 của Địa Hạt Không Khí để bắt đầu quá trình thực hiện.

Công nhận rằng quá trình lập kế hoạch cho Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực sẽ mất thời gian, Địa Hạt Không Khí đã lậpChương Trình Hành Động Khí Hậu 10 Nội Dung để hướng dẫn các hoạt động bảo vệ khí hậu trong thời gian ngắn hạn.Chương trình hành động 10 nội dung được mô tả ngắn gọn dưới đây:

Các tiếp cận chính sách:

 • Xác định mục đích và mục tiêu tạm thời về việc giảm khí nhà kính
 • Lập chiến lược hành động về khí hậu khu vực
 • Phát triển điều lệ ban đầu
 • Công bố sáng kiến về thay đổi khí hậu và y tế công cộng
 • Phân tích tương lai về năng lượng của Vùng Vịnh

Hỗ trợ các chính quyền địa phương:

 • Hỗ trợ và tăng cường hành động địa phương
 • Báo cáo tiến độ cho công chúng

Chương trình kỹ thuật:

 • Cập nhật kiểm kê và dự đoán
 • Thực hiện theo dõi, giám sát phát thải khí nhà kính
 • Mở rộng thực thi

Để biết thêm thông tin về chương trình này, vui lòng xemHồ sơ hội họp ban đầu của Hội Đồng Quản Trị.

Các Hành Động Bảo Vệ Khí Hậu Liên Quan Đến Giấy Phép

Đọc Báo Cáo Các Hành Động Bảo Vệ Khí Hậu Liên Quan Đến Giấy Phép của Địa Hạt Không Khí để tìm hiểu về các hoạt động bảo vệ khí hậu mà đã được tích hợp trong các chương trình giấy phép của cơ quan này.

Các Hành Động Bảo Vệ Khí Hậu Nội Bộ

Địa Hạt Không Khí tiếp tục xem xét và áp dụng các biện pháp giảm thiểu việc tiêu thụ điện và nhiên liệu nội bộ. Địa Hạt Không Khí đã giảm phát thải khí nhà kính của mình bằng cách:

 • Thiết lập đoàn xe xanh, tiết kiệm năng lượng
 • Cung cấp các khoản trợ cấp vận chuyển cho người lao động
 • Ủ phân
 • Thành lập "Đội Xanh" để thực hiện những nỗ lực mới để giảm thiểu khí nhà kính
 • Đổi mới cơ sở vật chất của Địa Hạt Không Khí bằng cách nâng cấp hiệu quả năng lượng.
GranteeAmountProject DescriptionTable Mobile Only Column
San Francisco Department of Environment$166,175Support local small businesses by providing training and incentives to maintain and repair leaking refrigeration equipment.
San Francisco Department of Environment
Amount:
$166,175
Project Description:
Support local small businesses by providing training and incentives to maintain and repair leaking refrigeration equipment.
Bay Area Regional Energy Network/Metropolitan Transportation Commission$400,000Build a regional market for heat-pump water heaters by addressing key barriers at every point in the supply chain.
Bay Area Regional Energy Network/Metropolitan Transportation Commission
Amount:
$400,000
Project Description:
Build a regional market for heat-pump water heaters by addressing key barriers at every point in the supply chain.
Contra Costa County$198,617Use a web-based platform to leverage public engagement and community-based social marketing for household-level GHG reductions.
Contra Costa County
Amount:
$198,617
Project Description:
Use a web-based platform to leverage public engagement and community-based social marketing for household-level GHG reductions.
City of San Jose$325,000Offer incentives, trainings and market adoption strategies to electrify existing buildings, focusing on heat-pump water heaters.
City of San Jose
Amount:
$325,000
Project Description:
Offer incentives, trainings and market adoption strategies to electrify existing buildings, focusing on heat-pump water heaters.
Marin County$296,997Implement a building decarbonization pilot program that provides public education and incentivizes the replacement of natural gas appliances.
Marin County
Amount:
$296,997
Project Description:
Implement a building decarbonization pilot program that provides public education and incentivizes the replacement of natural gas appliances.
San Mateo Housing Endowment and Regional Trust$296,000Develop architectural designs and guidance to facilitate accessory dwelling unit development that is exclusively green.
San Mateo Housing Endowment and Regional Trust
Amount:
$296,000
Project Description:
Develop architectural designs and guidance to facilitate accessory dwelling unit development that is exclusively green.
San Mateo County Community College District $300,000Train and place 22 Climate Corps Fellows to reduce GHGs in buildings across the Bay Area, achieving workforce development and energy efficiency goals.
San Mateo County Community College District
Amount:
$300,000
Project Description:
Train and place 22 Climate Corps Fellows to reduce GHGs in buildings across the Bay Area, achieving workforce development and energy efficiency goals.
Marin County$206,456Establish best practices, specifications, and model policies for using low-carbon concrete.
Marin County
Amount:
$206,456
Project Description:
Establish best practices, specifications, and model policies for using low-carbon concrete.
City of Palo Alto Utilities $132,000Develop an appliance recycling program that exceeds the GHG emissions reduction capabilities of local recycling facilities.
City of Palo Alto Utilities
Amount:
$132,000
Project Description:
Develop an appliance recycling program that exceeds the GHG emissions reduction capabilities of local recycling facilities.
Alameda County Waste Management Authority $263,658StopWaste will develop a program that installs contamination reduction technology at food waste generating businesses.
Alameda County Waste Management Authority
Amount:
$263,658
Project Description:
StopWaste will develop a program that installs contamination reduction technology at food waste generating businesses.
Silicon Valley Clean Energy$325,000Provide incentives and marketing to replace residential natural gas-fired water heaters with electric heat-pump water-heaters.
Silicon Valley Clean Energy
Amount:
$325,000
Project Description:
Provide incentives and marketing to replace residential natural gas-fired water heaters with electric heat-pump water-heaters.
City of Brisbane$200,000Develop a local ordinance requiring energy audits, benchmarking and retro-commissioning of commercial buildings.
City of Brisbane
Amount:
$200,000
Project Description:
Develop a local ordinance requiring energy audits, benchmarking and retro-commissioning of commercial buildings.
East Bay Clean Energy (with Peninsula Clean Energy)$300,000Research the potential for resilient solar systems on critical facilities and develop a financial model that results in widespread deployment.
East Bay Clean Energy (with Peninsula Clean Energy)
Amount:
$300,000
Project Description:
Research the potential for resilient solar systems on critical facilities and develop a financial model that results in widespread deployment.
Sonoma County, Regional Climate Protection Authority$250,460Develop an electric bike bulk-discount, incentive and marketing program to increase e-bike use in Sonoma County.
Sonoma County, Regional Climate Protection Authority
Amount:
$250,460
Project Description:
Develop an electric bike bulk-discount, incentive and marketing program to increase e-bike use in Sonoma County.
Silicon Valley Power $300,000Conduct pilot project to demonstrate the viability of replacing back-up diesel generators with electric energy storage systems at data centers.
Silicon Valley Power
Amount:
$300,000
Project Description:
Conduct pilot project to demonstrate the viability of replacing back-up diesel generators with electric energy storage systems at data centers.
City of Palo Alto Utilities$296,220$296,220 Replace gas wall furnaces with ductless mini-split heat pumps in multifamily buildings.
City of Palo Alto Utilities
Amount:
$296,220
Project Description:
$296,220 Replace gas wall furnaces with ductless mini-split heat pumps in multifamily buildings.
City of Fremont$245,000Develop technical integration system for pairing solar PV systems with energy storage and electric vehicle infrastructure.
City of Fremont
Amount:
$245,000
Project Description:
Develop technical integration system for pairing solar PV systems with energy storage and electric vehicle infrastructure.

2017 Clean Air Plan

The Air District’s 2017 Clean Air Plan is a roadmap for the Air District’s efforts over the next few years to reduce air pollution and protect public health and the global climate. The 2017 Plan identifies potential rules, programs, and strategies to reduce GHG emissions and other harmful air pollutants in the Bay Area. The 2017 Plan complements and supports other important regional and state planning efforts, including Plan Bay Area and the State of California’s 2030 Scoping Plan.

This Plan lays out 85 distinct control measures to decrease fossil fuel combustion, improve energy efficiency, and decrease emissions of potent GHGs and other pollutants. Numerous measures reduce multiple pollutants simultaneously, while others focus on a single type of pollutant - for example, “super-GHGs” like methane and black carbon.

Contact Us

Geraldina Grunbaum
Nhà Hoạch Định Môi Trường Bậc II

415.749.4956

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 12/09/2022