Local Government Support

Find support documents and tools for local government climate initiatives.

May mahalagang tungkulin ang mga lokal na gobyerno sa pagpapatupad ng mga patakaran at programa sa lupa na nakakabawas sa mga emisyon ng GHG, at mga pangunahing katuwang sa pagpapatupad ng Programa sa Pagpaplano ng Proteksyon sa Klima ng Air District.

Ang pahinang ito ay mayroong mga sumusuportang dokumento at mga tool upang tulungan ang mga lokal na gobyerno na magplano at bumuo ng kanilang mga insiyatiba sa klima.

Mga Kasalukuyang Pagkakataon

Imbentaryo ng GHG at Mga Mapagkukunan para sa Pagpaplano ng Aksyon sa Klima

Mga Pinakamagandang Kasanayan at mga Tool para sa Pagpapatupad ng Mga Plano ng Aksyon sa Klima

Presentasyon at Mga Archive ng Newsletter

Contact Us

Geraldina Grunbaum
Tagaplanong Pangkapaligiran II

415.749.4956 ggrunbaum@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status