Kế Hoạch & Khí Hậu

Local Government Support

Find support documents and tools for local government climate initiatives.

Chính quyền địa phương đóng một vai trò quan trọng trong việc ban hành các chính sách và chương trình trên mặt đất nhằm giảm phát thải GHG, và do đó là đối tác chính trong việc thực hiện Chương Trình Quy Hoạch Bảo Vệ Khí Hậu của Air District.

Trang này chứa các tài liệu và công cụ hỗ trợ để giúp chính quyền địa phương lập kế hoạch và phát triển các sáng kiến khí hậu của họ.

Cơ Hội Hiện Tại

Nguồn Thông Tin về Chương Trình Lập Kế Hoạch Hành Động Bảo Vệ Khí Hậu và Hồ Sơ về Lượng Phát Thải GHG

Thông Lệ Tốt Nhất và Công Cụ Thực Hiện Kế Hoạch Hành Động Bảo Vệ Khí Hậu

Trình Bày và Lưu Trữ Bản Tin

Contact Us

Geraldina Grunbaum
Nhà Hoạch Định Môi Trường Bậc II

415.749.4956 ggrunbaum@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status