Kế Hoạch & Khí Hậu

Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải

Tìm hiểu về các kế hoạch được thông qua bởi các nhà máy tinh chế và cơ sở kim loại tại Vùng Vịnh nhằm giảm thiểu phát thải gây ra trong quá trình hoạt động của nhà máy và cơ sở.

Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát

Các hệ thống bùng phát tại nhà máy tinh chế dầu hỏa được sử dụng để tiêu hủy khí hydrocarbon một cách an toàn Những hệ thống bùng phát này thu thập xăng thông gió và đốt cháy chúng để chúng không thoát trực tiếp vào không khí.

Bùng phát không được phép nhưng phải tuân theo Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát đã được phê duyệt. Những kế hoạch này sẽ mô tả mỗi sự kiện bùng phát, thiết bị/quy trình sử dụng để giảm bùng phát, và những biện pháp cần thiết khác để ngăn ngừa bùng phát.

Kế Hoạch Tối Giảm Phát Thải Từ Cơ Sở Kim Loại

Các cơ sở kim loại gồm xưởng đúc, lò rèn, máy nghiền kim loại và các hoạt động tái chế. Những cơ sở này có thể phát ra cả hạt nhỏ và mùi. Địa Hạt Không Khí yêu cầu những cơ sở kim loại này phải tuân theo Kế Hoạch Tối Giản Phát Thải trong đó mô tả các hoạt động và nỗ lực giảm thiểu phát thải của những cơ sở này.

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/09/2017