Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Lỗi 404 Không Tìm Thấy Trang Mạng

Hiện không có trang mạng mà quý vị muốn truy cập.

Địa Hạt Không Khí vừa phát hành một trang mạng mới và nhiều trang của chúng tôi đã thay đổi. 

Các trang sau có thể hữu ích:

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    8/11

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 15/08/2014