Phẩm Chất Không Khí Hiện Tại

Lấy thông tin hiện tại và quá khứ về phẩm chất không khí và thời tiết tại Vùng Vịnh.

Dữ Liệu Giám Sát Không Khí

Lượt xem dữ liệu hiện có và dữ liệu quá khứ về phẩm chất không khí và thông tin thời tiết dựa trên kết quả thu thập được từ hệ thống giám sát không khí của Địa Hạt Không Khí.

Dự Đoán Không Khí Hiện Tại

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Thursday,
  12/14

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Friday,
  12/15

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/19/2014