Pagpopondo sa Gawad

Pondo ng Tagapamahala ng Programa ng County

Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa Pondo ng Tagapamahala ng Programa ng County sa TFCA at pag-aralan ang mga pagkakataon sa pagpopondo para sa mga proyektong alternatibong gatong at pagbawas ng biyahe.

Apatnapung porsiyento (40%) ng mga kita ng pondo ng Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin (Transportation Fund for Clean Air, TFCA) ay ipinamamahagi dito sa Pondo ng Tagapamahala ng Programa ng County.   

Ang pagpopondo para sa programang ito ay iniaalay sa pamamagitan ng Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin (Transportation Fund for Clean Air, TFCA) batay sa kung sino ang nauna hanggang ang lahat ng pondo ay magasta. Ang mga aplikasyon ay dapat isumite sa tagapamahala ng programa ng Ahensiya sa Pamamahala ng Pagsisikip ng iyong county at dapat kumpletuhin upang isaalang-alang para sa pagpopondo.

Mga Uri ng Proyekto

Ang mga pondo ay makukuha para sa mga sumusunod na uri ng proyekto:

 • Pagbahagi ng Pagsakay - kabilang ang shuttle, vanpool, paghahatid, riles-bus, at mga proyektong matalinong paglaki.
 • Mga sasakyan para sa malinis na hangin at impra-istruktura - kabilang ang mga sasakyang gumagamit ng alternatibong gatong at haybrid na mga sasakyan, pag-scrap ng mga lumang sasakyan, impra-istruktura ng alternatibong gatong.
 • Mga Bisikleta- kabilang ang mga landas/lane/ruta, locker at rack ng bisikleta, at mga pagbili ng bagong bisikleta.
 • Pamamahala ng Arterya - kabilang ang pag-ooras ng senyas at pagbibigay ng priyoridad sa senyas ng sasakyan ng paghahatid.
 • Pagpapalit ng makina (pagpapalit ng nagpapatakbo) - palitan ang isang lumang makina ng isang bago, sertipikado-sa-emisyon na makina o patibayin ito ng isang kagamitan sa pagkontrol ng emisyon.
Ang karagdagang impormasyon para sa mga Tagapamahala ng Programa ay makukuha, kabilang ang patnubay sa plano sa paggasta at mga porma ng pag-uulat.Pagiging Karapat-dapat

Ang mga pampublikong ahensiya sa hurisdiksiyon ng Distrito ng Hangin ay maaaring mag-aplay para sa mga pondo. Ang mga hindi pampublikong entidad ay maaaring karapat-dapat para sa partikular na mga proyekto sa sasakyan para sa malinis na hangin.

Mga Materyal sa Programa

Patnubay sa Plano sa Paggasta ng Pondo ng Tagapamahala ng Programa ng County:

Mga Porma ng Pag-uulat:

Ulat ng Pagsusuri:

Paano Dapat Mag-aplay

Mag-aplay nang diretso sa pamamagitan ng tagapamahala ng programa ng Ahensiya sa Pamamahala ng Pagsisikip:

 • Alameda:
 • Contra Costa:
 • Marin:
 • Napa: 
 • Santa Clara: 
 • San Francisco: 
 • San Mateo:
 • Solano:
 • Sonoma: 

Mga Workshop at Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na workshop, ginaganap, at huling-araw.

Contact Us

Linda Hui
Manunuring Pampangasiwaan

415.749.

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/20/2015