Air Quality Advisory

Air Quality Advisory through Friday, November 16, due to heavy wildfire smoke impacts in parts of the Bay Area from the Camp Fire in Butte County. See our Wildfire Safety Tips web page.

Mga Manwal sa Pagbibigay ng Permiso

Gamitin ang patnubay na ginagamit ng mga aplikante at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pagdaan sa proseso ng pagbibigay ng permiso.

Hanbuk ng Permiso

Ang Hanbuk ng Permiso (PDF) ng Distrito ng Hangin ay idinisenyo upang tulungan ang mga aplikante ng permiso sa proseso ng aplikasyon para sa permiso, at upang magkaloob sa mga tauhan ng Distrito ng Hangin ng mga kasangkapang kailangan para sa pagtaya ng permiso.

BACT / TBACT Workbook

Ang Pinakamahusay na Makukuhang Teknolohiya ng Pagkontrol at Workbook ng Pinakamahusay na Makukuhang Teknolohiya ng Pagkontrol sa mga Nakalalason (PDF) ng Distrito ng Hangin ay idinisenyo upang magkaloob ng patnubay sa mga iniaatas ng BACT at TBACT para sa karaniwang ipinahihintulot na mga pinanggagalingan na napapailalim sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan sa Bay Area.

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Pangkalahatang Impormasyon sa Inhinyeriya

Pagsunod at Pagpapatupad
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Monday,
  11/12

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Tuesday,
  11/13

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/20/2014