Sentro ng Tagatulong sa De-kuryenteng Sasakyan

Ang mga de-kuryenteng sasakyan ay isang lumilitaw na teknolohiya na may malaking potensiyal na bawasan ang mga emisyon at mga gas ng greenhouse. Alamin ang tungkol sa mga programa ng Distrito ng Hangin upang palawakin ang paggamit ng de-kuryenteng sasakyan upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa Bay Area.

Programang Handa sa Plug-in na De-kuryenteng mga sasakyan ng Bay Area

Ang Programang Handa sa PEV ng Distrito ng Hangin ay nag-aalok ng mga gawad upang suportahan ang paggamit ng de-kuryenteng sasakyan at impormasyon upang edukahan ang mga drayber, mga lokal na gobyerno, at mga tagapamahala ng impra-istruktura tungkol sa mga PEV (. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa programang ito ay makukuha sa website ng Handa sa PEV ng Bay Area ng Distrito ng Hangin.

Programang City CarShare Plug-in na Haybrid na De-kuryenteng Sasakyan

City CarShare, ang tanging di-nagtutubong organisasyon ng pagbahagi ng sasakyan ng Bay Area, ay nag-aalok ng isang fleet ng episyente-sa-gatong na mga sasakyan na marerenta. Ang Distrito ng Hangin, kasama ng ibang mga lokal na kabakas, ay nagkaloob ng pagpopondo upang itaas ang bilang ng mga PHEV sa fleet ng City CarShare. Sa ilalim ng programang ito, 10 haybrid na de-kuryenteng sasakyan ay ginawang mga PHEV at idinagdag sa fleet ng City CarShare sa San Francisco at Berkeley. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa programang ito at patnubay sa pinakamahusay na gawain ay makukuha sa Ulat sa Proyekto sa Plug-in na Haybrid na De-kuryenteng Sasakyan na CarShare.

Programang Handa sa Plug-in na De-kuryenteng mga sasakyan ng Bay Area

Ang Programang Pagsasauli ng Ibinayad ng Distrito ng Hangin ay tumutulong sa mga pampublikong ahensiya na bumili o umarkila ng mga bagong de-kuryenteng sasakyan sa binawasang presyo. Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa programang ito at mga iniaatas nito sa pagiging karapat-dapat.

Mga Workshop at Ginaganap

Tingnan ang Kalendaryo para sa mga darating na Workshop at mga ginaganap.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Estratehikong mga Insentibo

415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/7/2015