Trung Tâm Nguồn Xe Điện

Xe điện là một công nghệ mới nổi có tiềm năng lớn trong việc giảm lượng khí thải và khí nhà kính. Tìm hiểu về các chương trình tăng cường sử dụng xe điện của Địa Hạt Không Khí nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Vùng Vịnh.

Chương Trình Sẵn Sàng cho Xe Xài Điện Vùng Vịnh

Chương Trình Sẵn Sàng Cho Xe Xài Điện Vùng Vịnh của Địa Hạt Không Khí cung cấp kinh phí tài trợ để hỗ trợ việc sử dụng xe điện và cung cấp thông tin nhằm giáo dục người lái xe, chính quyền địa phương và các nhà quản lý hạ tầng cơ sở về xe điện. Để biết thêm thông tin về chương trình này, vui lòng truy cập trang mạng Sẵn Sàng Cho Xe Điện Vùng Vịnh của Địa Hạt Không Khí.

Chương Trình Xe Điện lai Ghép Dùng Chung Xe Tại Thành Phố

Chương trình City CarShare, một tổ chức dùng chung xe, phi lợi nhuận của Địa Hạt Không Khí, cung cấp đoàn xe tiết kiệm nhiên liệu để cho thuê. Địa Hạt Không Khí, cùng với những đối tác địa phương khác, cung cấp tài trợ để gia tăng số lượng xe PHEV trong đoàn xe của chương trình City CarShare. Theo chương trình này, 10 xe điện lai ghép được chuyển đổi thành xe PHEV và được thêm vào đoàn xe của chương trình CityCarShare tại San Francisco và Berkeley. Thông tin bổ sung về chương trình này và hướng dẫn được trình bày trongBáo Cáo về Dự Án Dùng Chung Xe Xài Điện Lai Ghép.

Chương Trình Hoàn Tiền cho Xe Xài Điện

Chương Trình Hoàn Tiền cho Xe Xài Điện của Địa Hạt Không Khí giúp các cơ quan công cộng mua sắm hoặc cho thuê xe điện với giá giảm. Tìm hiểu về chương trình này và các yêu cầu đủ điều kiện để tham gia chương trình.

Hội Thảo và Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát về Ưu Đãi Chiến Lược

415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/05/2015