Mga Plano sa Pagbabawas ng mga Emisyon

Alamin ang tungkol sa mga planong pinagtibay ng mga dalisayan ng Bay Area at mga pasilidad ng metal upang bawasan ang mga emisyon mula sa kanilang mga pagpapatakbo.

Mga Plano sa Pagbawas ng Liyab sa Dalisayan

Ang mga sistema sa liyab sa mga dalisayan ng petrolyo ay ginagamit upang ligtas na itapon ang mga gas ng hydrocarbon. Ang mga sistema sa liyab ay nagtitipon ng mga vented gas at pinagniningas ang mga ito upang pigilan ang ito na ilabas nang tuwiran sa hangin.

Ang pagliyab ay hindi ipinahihintulot maliban kung ito ay sumusunod sa isang inaprobahang Plano sa Pagbawas ng Liyab. Ang mga plano ay naglalarawan sa bawat liyab, sa kagamitan/mga pamamaran na ginagamit upang bawasan ang pagliyab, at anumang ibang mga hakbang na kailangan upang pigilan ang pagliyab.

Mga Plano sa Pagbabawas ng mga Emisyon sa mga Pasilidad ng Metal

Ang mga pasilidad na metal ay kabilang ang mga pagpapatakbo ng pagawaan ng bakal, naghuhulma, mga tagagutay ng metal, at pagresaykel. Ang mga pasilidad na ito ay maaaring maglabas ng pareho ng mga partikulo at mga amoy. Ang Distrito ng Hangin ay nag-aatas sa mga pasilidad ng metal na sumunod sa Plano sa Pagbabawas ng mga Emisyon na naglalarawan ng kanilang mga pagpapatakbo at mga pagsisikap na bawasan ang mga emisyon.

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 9/7/2017