Mga FAQ sa Vehicle Buy Back Program

Mga Madalas Itanong - Vehicle Buy Back Program

Mayroon pa bang Vehicle Buyback program ang Air District?

Ang Air District ay kasalukuyang nagpapatakbo ng ganap na boluntaryong Vehicle Buy Back program na nagbibigay ng $1,200 para sa isang tumatakbo at nakarehistrong 1997 o mas lumang sasakyan, na papasa sa pagsusuri sa ulap-usok. Ang mga dismantler ng sasakyan na nakontrata sa Air District ang tutukoy sa pagiging kwalipikado sa mga sasakyan at ang magbabaklas sa mga ito.

Bakit kailangang pumasa ng aking sasakyan sa pagsusuri sa ulap-usok at kailangang tumatakbo ito kung babaklasin din naman ito ng programa?

Layunin ng Vehicle Buy Back program (Programang Muling Pagbili ng Sasakyan) na bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa pamamagitan ng pag-aalis sa kalsada ng mga sasakyan na mas luma at mas naglalabas ng polusyon. Kung hindi mapapatakbo ang isang sasakyan dahil hindi ito nakarehistro o hindi ito pumasa sa pagsusuri sa ulap-usok, wala ito sa kalsada at hindi naglalabas ng pagpaparumi sa hangin.

Sino ang puwede kong tawagan kung mayroon akong tanong tungkol sa proseso ng Vehicle Buyback?

Sasagutin ng mga dismantler na nakikipag-ugnayan sa programa sa ngalan ng Air District ang lahat ng pangkalahatang tanong, ive-verify nila ang pagiging kwalipikado ng iyong sasakyan, at iiiskedyul nila ang pagdadala ng mga kwalipikadong sasakyan sa kanilang mga site.

Kung mayroon kang mga karagdagang tanong o reklamo tungkol sa mga dismantler, puwede kang makipag-ugnayan sa mga kawani ng Vehicle Buy Back Program ng Air District sa 415-749-8775.

Ano ang dapat kong gawin kung ang aking sasakyan ay hindi magiging kwalipikado para sa Vehicle Buyback Program ng Air District?

Kung hindi natutugunan ng iyong sasakyan ang mga iniaatas ng Vehicle Buy Back program, puwede kang makipag-ugnayan sa Programa sa Tulong sa Consumer ng Sangay ng Pagkukumpuni ng Sasakyan ng California sa 1-866-272-9642.

Ang Programang Tulong sa Mamimili ay nagkakaloob ng pinansiyal na tulong para sa mga taong gustong iretiro ang kanilang sasakyan o kumpunihin ang kanilang sasakyan kapag ito ay bumagsak sa inspeksyon sa ulap-usok.

Spare the Air Status

Last Updated: 7/14/2020