Tungkol sa Distrito ng Hangin

Lupon ng mga Direktor

Pinapangasiwaan ng Lupon ng mga Direktor ang Distrito ng Hangin sa pagbuo nito ng mga patakaran, plano, panuntunan, permiso, pagpapatupad, pakikipag-ugnayan, at programa ng gawad para protektahan ang kalidad ng hangin, pampublikong kalusugan, at ang pandaigdig na klima.

Ang Lupon ng mga Direktor ng Distrito ng Hangin ay binubuo ng 24 na lokal na inihalal na kinatawan mula sa 9 na county ng Bay Area. Ang populasyon ng bawat county ang nagtatakda sa bilang ng mga kinatawan sa Lupon, gaya ng mga sumusunod:

  • Marin at Napa: tig-1 kinatawan
  • Solano at Sonoma: tig-2 kinatawan
  • San Francisco at San Mateo: tig-3 kinatawan
  • Alameda, Contra Costa, at Santa Clara: tig-4 na kinatawan

Ang Lupon ay may 5 nakatayong komite na tumutulong sa Distrito sa misyon nitong pagandahin ang kalidad ng hangin, protektahan ang pampublikong kalusugan at pandaigdig na klima.

Ang mga tuntunin at mga regulasyon ay pinagtitibay ng isang mayoriya ng Lupon, na may mga pampublikong pagdinig na iniaatas bago baguhin o pagtibayin ang mga tuntunin.

Ang mga katanungan o komento sa Lupon ay maaaring ipadala sa Klerk ng mga Lupon. Upang masiguro na ang iyong mensahe ay ihaharap sa susunod na pulong ng Lupon, siguruhin na ipadala ito 24 na oras bago magsimula ang pulong.

Tingnan ang mga adyenda, katitikan, at access sa web streaming para sa Lupon ng mga Direktor.

Mga Miyembro

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Pangangasiwa

415.749.5073 mhiratzka@baaqmd.gov

Vanessa Johnson
Nakatataas na Tagapagpaganap na Kalihim

415.749.4941 vjohnson@baaqmd.gov

Executive Office

(415) 749-5016

Hearing Board

(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Huling Isinapanahon: 11/8/2016