Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Pananaliksik at mga Datos

Alamin ang tungkol sa at kunin ang pananaliksik at mga datos mula sa mga programa at inisyatibo ng Distrito ng Hangin.

Ang Distrito ng Hangin ay responsable para sa mga plano, mga tuntunin, mga permiso, tulong sa pagsunod, paglahok ng komunidad, mga gawad at edukasyon na lahat ay naglalayong magkamit ng malusog na hangin.  Sa pahinang ito, maaari kang makaugnay sa impormasyon tungkol:

  • Mga kasalukuyang pamantayan sa kalidad ng hangin at paano nakakatugon ang Bay Area sa mga ito.
  • Mga kasalukuyang pagsukat at datos ng kalidad ng hangin.
  • Paano hinuhulaan ng Distrito ng Hangin ang kalidad ng hangin sa hinaharap gamit ang network na meteorolohikal at network ng pagsubaybay.
  • Ang mga emisyon mula sa pinangangasiwaang mga pasilidad ng Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng aming imbentaryo ng mga emisyon.
  • pagmomodelo at pananaliksik ng Distrito ng Hangin sa asal ng pamparumi, mga antas ng pagkahantad at iba pa.
  • Mga proyektong pagsubaybay sa hangin sa mga piniling komunidad at sa mga piniling pasilidad.
  • Mga interaktibong datos na makukuha sa mga format ng mapa.
  • Mga emisyon mula sa mga liyab ng dalisayan.
  • Ang Programang Pagtaya ng Panganib ng Hangin sa Komunidad

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pagsubaybay sa Hangin

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 8/3/2023