Tungkol sa Kalidad ng Hangin

Mga Insidente at Pagpapayo

Alamin ang tungkol sa mga insidente ng kalidad ng hangin sa Bay Area, at tingnan ang mga pagpapayo at preliminaryong ulat ng insidente.

Paminsan-minan, ang isang malaking pagpaparumi sa hangin ay nangyayari sa Bay Area. Sa sandaling makukuha na ang sapat na impormasyon, ang Distrito ng Hangin ay naghahanda ng isang pagpapayo o isang preliminaryong ulat ng insidente.

Ang isang preliminaryong ulat ng insidente ay nagkakaloob ng maagang pangkalahatang-tanaw sa insidente pero hindi panghalili sa malalim na imbestigasyon na susunod. Ang mga ulat ng insidente na nasa talahanayan sa ibaba ay kronolohikal na nakalista.

2024 Incident Reports

Page Loading

2023 Incident Reports

Page Loading

2022 Incident Reports

Page Loading

2021 Incident Reports

Page Loading

2020 Incident Reports

Page Loading

2019 Incident Reports

Page Loading

2018 Incident Reports

Page Loading

2017 Incident Reports

Page Loading

2016 Incident Reports

Page Loading

2015 Incident Reports

Page Loading

Mga Ulat ng Insidente ng 2014

Page Loading

Mga Ulat ng Insidente ng 2013

Page Loading

Mga Ulat ng Insidente ng 2012

Page Loading

Mga Ulat ng Insidente ng 2011

Page Loading

Mga Ulat ng Insidente ng 2010

Page Loading

Contact Us


Pangkalahatang Impormasyon

415 749-4900


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 5/17/2024