Emissions Banking Program

Learn about the Air District’s Emissions Banking Program, including how to bank emissions reduction credits.

General Information
With the lifting of the Bay Area's emergency Shelter-in-Place Order, the Air District is transitioning to a regular service environment.

* Please continue to hold off on visiting our office unless you have made prior arrangements.

Read our full instructions for handling Permit business.

Ang Programang Pagbabangko ng mga Emisyon ay nagpapahintulot ng deposito ng mga kredito sa pagbawas ng emisyon ng pamparumi sa hangin (mga ERC). Ang mga kompanya ay maaaring tumanggap ng mga kredito sa pamamagitan ng pagpapasok ng mga bagong pagkontrol ng mga emisyon, tulad ng pagpapahusay o pagpapalit ng lumang kagamitan, pagsasara ng kagamitan, pagpapahusay ng mga proseso at materyal, pagpapatibay ng mas mahigpit na mga patnubay sa pagpapatakbo at pagdaragdag ng kagamitan sa pagkontrol sa mga kasalukuyang pinanggagalingan. Ang mga bagong pagkontrol na ito ay dapat humigit sa mga iniaatas ng mga kasalukuyang regulasyon at dapat maging tunay, permanente, mabibilang, at maipatutupad.

Ang ng mga ibinangkong kredito ay permanente at magagamit upang ma-offset ang mga pagtaas ng mga emisyon mula sa bago, ipinahihintulot na mga proyekto at ipinagpalit o ibinenta sa ibang mga kompanya para gamitin ng mga ito.

Ang mga pagbawas ng mga sumusunod na pamparumi ay maaaring ibangko:

 • Pinagmulang organikong mga timplada
 • Di-pinagmulang organikong mga timplada
 • Particulate na bagay
 • Sulfur dioxide
 • Mga nitrogen oxide (NOx)
 • Carbon monoxide
 • Ang karagdagang impormasyon tungkol sa Programang Pagbabangko sa mga Emisyon ng Distrito ng Hangin ay makukuha sa Tuntunin sa Pagbabangko sa mga emisyon (PDF), Tuntunin sa Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan (PDF) at Mga Madalas Itanong Tungkol sa ERC (PDF).

Paano Dapat Magbangko ng Mapagpapalit na Kredito sa Pagbawas ng Emisyon

Ang dami ng mga maibabangkong emisyon ay sensitibo sa panahon. Makakabuting kontakin mo ang iyong matatawagan sa Inhinyeriya ng Distrito ng Hangin ng iyong pasilidad para sa patnubay nang maaga sa paglikha o pagbawas ng mga emisyon na isasama sa iyong aplikasyon para sa mga emisyon.

 • 1. Kumpletuhin ang isang aplikasyon para sa pagbabangko na kasama ang isang porma ng Aplikasyon para sa mga Kredito para sa Pagbawas ng Emisyon (Pagbabangko), Form P-401 (PDF).
 • 2. Magbayad ng anumang mga angkop na fee. Tingnan ang Regulasyon 3 ng Distrito ng Hangin sa seksiyon ng Pagbabangko para sa mga kasalukuyang fee.
 • 5. Magbigay ng dokumentasyon upang maberipika ang mga pagbawas ng mga emisyon (tulad ng mga datos sa pagpapatakbo, mga rekord ng pagbili ng materyal, at mga rekord ng paggamit ng gatong).

Paano Dapat Magpalit ng mga Kredito sa Pagbawas ng Emisyon

Ang isang kompanya ay maaaring maglipat ng isang Sertipiko ng Pagbabangko sa ibang partido, nang bahagi, o buo.

 • 1. Kumpletuhin ang Porma ng Paglipat ng Pagmamay-ari ng mga Kredito sa Pagbawas ng Emisyon Form P-402 (PDF).
 • 2. Isuko ang sertipiko sa Distrito para sa muling pag-isyu.
 • 2. Magbayad ng anumang mga angkop na fee. Tingnan ang Regulasyon 3 ng Distrito ng Hangin sa seksiyon ng Pagbabangko para sa mga kasalukuyang fee.

Contact Us

Ariana Husain
Principal Air Quality Engineer, Assessment Inventory and Modeling

415.749.8433 ahusain@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 7/1/2020