Permits

Emissions Banking Program

Learn about the Air District’s Emissions Banking Program, including how to bank emissions reduction credits.

General Information
With the lifting of the Bay Area's emergency Shelter-in-Place Order, the Air District is transitioning to a regular service environment.

* Please continue to hold off on visiting our office unless you have made prior arrangements.

Read our full instructions for handling Permit business.

Chương trình Chất Chất Phát Thải Lưu giữ cho phép cho các khoản lưu ký của các khoản tín dụng giảm chất phát thải gây ô nhiễm không khí (ERCs). Các công ty có thể nhận được các khoản tín dụng bằng việc giới thiệu kiểm soát khí thải mới, chẳng hạn như việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị cũ, tắt thiết bị, nâng cấp các quy trình và các tài liệu, việc áp dụng các hướng dẫn điều hành chặt chẽ và bổ sung thêm thiết bị điều khiển để các nguồn hiện có. Những điều khiển mới phải đi xa hơn các yêu cầu của quy định hiện hành và phải được thực sự, thường trực, định lượng, và được thi hành.

Những tín dụng lưu giữ là vĩnh viễn và có thể được sử dụng để bù đắp lượng khí thải tăng từ các dự án mới, cho phép và giao dịch hoặc bán cho các công ty khác sử dụng.

Giảm các chất ô nhiễm sau đây có thể được lưu giữ:

 • Chất tiền thân Hợp Chất Hữu Cơ
 • Chất tiền thân không Hợp Chất Hữu Cơ
 • Vật chất dạng hạt
 • Lưu huỳnh đioxyt
 • Nitơ Oxyt
 • Cacbon monoxide
 • Thông tin thêm về Chương trình Lưu giữ Khí Chất Chất Phát Thải Địa Hạt Không Khí có sẵn trong Điều Lệ Lưu giữ Khí Chất Chất Phát Thải (PDF), Điều Lệ Duyệt xét Nguồn Mới (PDF) và Các Câu hỏi Thường gặp ERC (PDF).

Làm cách nào Có Tín dụng Giảm thiểu Chất Chất Phát Thải được

Lượng khí thải thể xin lưu giữ là thời điểm nhạy cảm. Quý vị có thể muốn liên lạc với Địa Hạt Không Khí về cơ sở của quý vị để được hướng dẫn trước để tạo ra hoặc giảm lượng khí thải sẽ được bao gồm trong đơn lưu giữ của quý vị.

 • 1. Hoàn tất một đơn xin bao gồm một đơn Tín dụng Giảm Khí chất phát thải (Lưu giữ), Đơn P-401 (PDF).
 • 2. Trả bất kỳ khoản lệ phí được áp dụng. Xem Quy Định 3 Địa Hạt Không Khí trong phần Lưu giữ với lệ phí hiện tại.
 • 3. Cung cấp tài liệu để xác minh việc giảm chất phát thải (ví dụ như các bản ghi hoạt động, hồ sơ mua bán tài liệu, hồ sơ và sử dụng nhiên liệu).

Làm cách nào Có Tín dụng Giảm thiểu Chất Chất Phát Thải được

Một công ty có thể chuyển một Giấy chứng nhận Lưu giữ cho một bên khác, một phần, hoặc như một toàn thể.

 • 1. Hoàn tất mẫu đơn Giao quyền Sở hữu Giảm Tín dụng Khí chất phát thải, Mẫu đơn P-402 (PDF).
 • 2. Giao lại giấy chứng nhận cho các Cơ quan Địa Hạt khi để cấp lại.
 • 3. Thanh toán lệ phí Xem Quy Định 3 Địa Hạt Không Khí trong phần Lưu giữ với lệ phí hiện tại.

Contact Us

Ariana Husain
Principal Air Quality Engineer, Assessment Inventory and Modeling

415.749.8433 ahusain@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 01/07/2020