Permits

Xét Duyệt Cơ Sở Lớn

Tìm hiểu về Chương Trình Xét Duyệt Cơ Sở Lớn của Địa Hạt Không Khí (Tiêu đề V), và những cơ sở lệ thuộc vào các điều kiện của chương trình.

Chương Trình Xét Duyệt Cơ Sở Lớn

Một tu chính án cho Đạo Luật Không Khí Sạch do Quốc Hội lập ra, Chương Trình Xét Duyệt Cơ Sở Lớn (Tiêu Đề V) yêu cầu các cơ sở công nghiệp lớn phải đưa ra một giấy phép hoạt động toàn diện duy nhất cho thấy tất cả yêu cầu về phẩm chất không khí của liên bang, tiểu bang, và địa phương. Chương trình này bao gồm các yêu cầu để giám sát lượng khí thải và thực hiện báo cáo thường xuyên. Xem Quy Định 2, Điều Lệ 6 của Địa Hạt Không Khí.

Các tính năng chính của quy trình Duyệt Xét Cơ Sở Lớn bao gồm:

  • Xem xét tất cả các yêu cầu về phẩm chất không khí của liên bang, tiểu bang và địa phương áp dụng cho cơ sở đó.
  • Một thông báo công cộng và gian đoạn duyệt xét của EPA Hoa Kỳ. Mọi góp ý phải được giải quyết trước khi cấp hoặc gia hạn giấy phép theo Tiêu Đề V.
  • Cũng có thể thực thi các yêu cầu khả thi của liên bang thông qua các vụ tố tụng của công dân.
  • Cơ quan EPA có thể sửa đổi, huỷ bỏ hoặc thu hồi và cấp lại giấy phép nếu cần thiết.
  • Giấy phép phải được gia hạn mỗi năm (5) năm với thông báo công cộng đầy đủ và quá trình duyệt xét EPA.

Để tìm hiểu thêm về chương trình này, xem câu hỏi thường gặp.

Tiêu Chuẩn Về Cơ Sở

Các cơ sở tuỳ thuộc vào yêu cầu Duyệt Xét Cơ Sở Lớn/Tiêu Đề V bao gồm:

  • Cơ Sở Lớn – Cơ sở có khả năng thải ra các chất ô nhiễm bằng hoặc lớn hơn một hoặc nhiều ngưỡng nguồn ô nhiễm chính.
  • Cơ Sở Gây Mưa Axit Giai Đoạn II – Cơ sở phát điện đốt các nguyên liệu hoá thạch và tuỳ thuộc vào Tiêu Đề IV của Đạo Luật Không Khí Sạch.
  • Cơ Sở Lò Đốt Chất Thải Rắn – Cơ sở đốt chất thải rắn (trừ chất thải nguy hại) từ các nguồn ô nhiễm công cộng có xuất xứ thương mại, công nghiệp, hay nói chung.
  • Cơ Sở Chỉ Định – Cơ sở khác phát thải chất ô nhiễm mà EPA đã chỉ định là tuỳ thuộc vào các yêu cầu của Tiêu Đề V.

Contact Us

Dennis Jang
Kỹ Sư Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp

415.749.4707 djang@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 13/09/2023