Kiểm Tra

Tìm hiểu về các hoạt động kiểm tra của Địa Hạt Không Khí, bao gồm các loại cơ sở vật chất, hoạt động và khiếu nại

Địa Hạt Không Khí thường xuyên thanh tra và kiểm toán các cơ sở và hoạt động để bảo đảm tuân thủ theo pháp luật và quy định về phẩm chất không khí. Địa Hạt Không Khí có thể thanh tra các nhà máy tinh chế, nhà máy hóa chất, cơ sở sản xuất chất bán dẫn, tiệm giặt khô, hoạt động mực và sơn phủ, cơ sở phân phát xăng, phá dỡ và cải tạo asbestos, và mọi hoạt động mà có thể gây ô nhiễm không khí.

Địa Hạt Không Khí cũng kiểm tra khiếu nại của cư dân về ô nhiễm không khí. Nhân viên kiểm tra quyết định liệu nguồn gây ô nhiễm đang hoạt động có tuân thủ với điều lệ và quy định thích hợp hay không.

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795 compliance@baaqmd.gov


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999 compliance@baaqmd.gov

Rule Development
Soạn Thảo Điều Lệ

415 749-4787 ruledevelopment@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023