Diễn Giả và Chuyến Tham Quan

Tìm hiểu thêm về thông tin không khí sạch của Địa Hạt Không Khí bằng cách sắp xếp để mời một diễn giả từ Địa Hạt Không Khí đến nói chuyện tại sự kiện của quý vị hoặc yêu cầu một chuyến tham quan các cơ sở của chúng tôi.

Yêu Cầu Diễn Giả

Địa Hạt Không Khí cung cấp các buổi thuyết trình liên quan đến phẩm chất không khí cho các cộng đồng địa phương và các nhóm dân sự, giáo dục, giao thông vận tải, và các nhóm chú trọng đến sức khỏe. Nhân viên Địa Hạt Không Khí cũng tham gia vào một số sự kiện cộng đồng khắp nơi trong Vùng Vịnh. Liên lạc Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Đồng tại số (415) 749-4900 để mời một diễn giả từ Địa Hạt Không Khí đến nói chuyện tại sự kiện của quý vị.

Chuyến Tham Quan Địa Hạt Không Khí

Có các chuyến tham quan Địa Hạt Không Khí cho giới chức viếng thăm và các nhóm học sinh cỡ một lớp. Các chuyến tham quan có thể bao gồm một chuyến viếng thăm các phòng thí nghiệm phẩm chất không khí và khí tượng, và khi có yêu cầu, thảo luận về mối quan tâm nghề nghiệp hoặc giáo dục. Liên lạc Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Đồng tại số (415) 749-4900 để sắp xếp một chuyến tham quan.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 17/05/2024