Permits

Thay Đổi Quy Định Về Giấy Phép

Tìm hiểu Quy Định Về Giấy Phép của Địa Hạt Không Khí và các đề nghị thay đổi đối với điều lệ lựa chọn theo quy định này.

The Air District is evaluating potential changes to Rules 2-1 and 2-5. For more information, please visit the Regulation 2 Amendments web page.

The Permits Regulation describes the requirements for permits issued by the Air District. These permitting programs protect public health by limiting air pollutants such as precursor organic compounds (POC), non-precursor organic compounds (NPOC), particulate matter (PM), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2), lead (Pb), toxic air contaminants, and greenhouse gases.

The Air District’s Permitting Rules, Regulations 2-1, 2-2, 2-4 and 2-6, were adopted by the Board of Directors at a public hearing on December 6, 2018.

Public Hearing on Proposed Changes to the Permits Regulation - NOTE REVISED PROPOSAL AND NEW DECEMBER 6, 2017, PUBLIC HEARING DATE

The Air District is proposing revisions to Regulations 2-1, 2-2, 2-4, and 2-6. The proposed revisions affect two Air District permitting programs:

  • The "New Source Review" or NSR, program, which requires permits and stringent emission control requirements for the installation or modification of stationary air pollution sources or equipment; and
  • The "Title V" program, which requires Major Facilities to obtain operating permits.

The proposed revisions include the following changes:

  • Revisions to the NSR program to address a number of specific "deficiencies" identified by U.S. EPA in its limited approval/disapproval of Regulations 2-1 and 2-2, published in the Federal Register on August 1, 2016, and in its proposed conditional approval of Regulation 2-4, published on September 14, 2017. These revisions are necessary to allow EPA to fully approve the Air District’s regulations under the Clean Air Act.
  • Certain other revisions identified by Air District staff to ensure that the regulations effectively implement the most recent amendments adopted in 2012; and
  • Changes to the Air District’s NSR and Title V regulations to make them consistent with U.S. Supreme Court’s ruling in Utility Air Regulatory Group v. EPA (134 S.Ct. 2427 (2014)), which interpreted several relevant provisions of the federal Clean Air Act regarding the Act’s NSR and Title V program requirements.

The Air District’s Board of Directors will hold a public hearing on Wednesday, December 6, 2017, commencing at 9:45 a.m., to consider adoption of the proposed amendments along with a Negative Declaration under the California Environmental Quality Act. Further information, including drafts of the proposed revisions and Negative Declaration and related documents, can be found at the links below.

The proposed amendments that will be considered on December 6, 2017, are a revised version of proposed amendments that the Air District published in August of 2017, which were originally scheduled to be considered by the Board of Directors on October 18, 2017.

The further revisions made since the August proposal was published include (i) minor revisions to the Air District’s emissions banking provisions in Regulation 2, Rule 4, to address certain deficiencies identified by EPA Region 9 on September 14, 2017; and (ii) additional revisions to the procedures by which the Air District makes its annual demonstration that the “offsets” requirements in the District’s NSR program are at least as stringent as what EPA’s federal regulations require. These further revisions are explained in more detail in the Staff Report and related documents (see links below).

The Air District will consider all comments received on the earlier version of the proposed amendments, in addition to comments on the current version. Members of the public do not need to re-submit any comments they submitted on the earlier version.

Page Loading

Vui lòng thay thế bản MẪU này bằng bản thực thụ dành cho đoạn nội dung này.

Page Loading

Quy Định về Giấy Phép mô tả các điều kiện ban hành giấy phép của Địa Hạt Không Khí. Các chương trình cấp giấy phép này bảo vệ sức khoẻ cộng đồng bằng cách hạn chế các chất ô nhiễm không khí như các hợp chất hữu cơ quang hoá (POC), các hợp chất hữu cơ phi quang hoá (NPOC), vật chất dạng hạt (PM), nitơ đioxyt (NO2), cacbon monoxide (CO), lưu huỳnh đoxyt (SO2), chì (Pb), chất lan nhiễm không khí độc hại, và các khí nhà kính.

Thay đổi Quy Định về Giấy Phép

Vào tháng 12 năm 2012, Hội Đồng Quản Trị Địa Hạt Không Khí đã thông qua những thay đổi đối với các điều lệ sau đây. Ba điều lệ được hiệu đính đầu tiên không có hiệu lực cho đến khi được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ phê chuẩn:

Cơ quan EPA Hoa Kỳ sẽ công bố một thông báo trong Danh Bạ Liên Bang khi phê duyệt các sửa đổi này, cùng với ngày hiệu lực.

Mục đích của những thay đổi này là để:

  • Bao gồm các điều kiện mới của EPA đối với vật chất dạng hạt và khí nhà kính trong các chương trình cấp giấy phép Xét Duyệt Nguồn Ô Nhiễm Mới và Xét Duyệt Cơ Sở Lớn/Tiêu Đề V.
  • Giúp Địa Hạt Không Khí có được một chương trình cấp giấy phép để Phòng Chống Suy Giảm Đáng Kể, bao gồm các điều kiện mới đối với oxit nitơ.
  • Gia tăng sự minh bạch và hữu ích về điều lệ của Địa Hạt Không Khí đối với việc cấp giấy phép Xét Duyệt Nguồn Ô Nhiễm Mới và Xét Duyệt Cơ Sở Lớn / Tiêu Đề V.
  • Áp dụng các điều kiện mới, khắt khe hơn đối với vật chất dạng hạt và giấy phép Xét Duyệt Nguồn Ô Nhiễm Mới.

Tài Liệu

Bảng dưới đây có các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi Quy Định về Giấy Phép, trong đó bao gồm dự thảo sửa đổi, dự thảo báo cáo, thông báo công cộng, bình luận, và tài liệu hội thảo.

Dự Thảo Sửa Đổi Quy Định 2 - THÔNG QUA

Page Loading
Page Loading

Điều trần công cộng

 

Page Loading

Đề nghị Sửa đổi và Giấy tờ

Sau khi xem xét các ý kiến nhận xét, những đề nghị các quy tắc và các giấy tờ hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường

 

Page Loading

Các Khoản Sửa Đổi được Đề Nghị và Tài Liệu

Sau khi cân nhắc các ý kiến nhận xét, những quy tắc đề nghị và tài liệu hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

Page Loading

Public Workshop And Workgroup Meetings

 

Page Loading

Các Khoản Sửa Đổi được Đề Nghị và Tài Liệu

Sau khi xem xét các góp ý nhận được, các điều lệ đề xuất và tài liệu hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

Tài Liệu

Page Loading
Page Loading

Hội thảo Công cộng Và Cuộc họp Nhóm Làm việc

 

Page Loading

Các Khoản Sửa Đổi được Đề Nghị và Tài Liệu

Sau khi cân nhắc các ý kiến nhận xét, những quy tắc đề nghị và tài liệu hỗ trợ  đã được sửa đổi thêm.

 

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Tuân Thủ & Thực Thi
Underground Tanks

415 749.4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023