Về Phẩm Chất Không Khí

Phẩm Chất Không Khí Hiện Tại

Lấy thông tin hiện tại và quá khứ về phẩm chất không khí và thời tiết tại Vùng Vịnh.

Dữ Liệu Giám Sát Không Khí

Lượt xem dữ liệu hiện có và dữ liệu quá khứ về phẩm chất không khí và thông tin thời tiết dựa trên kết quả thu thập được từ hệ thống giám sát không khí của Địa Hạt Không Khí.

Dự Đoán Không Khí Hiện Tại

Air Quality Index Levels of Health Concern Numerical
Value
Good 0 to 50
Moderate 51 to 100
Unhealthy for Sensitive Groups 101 to 150
Unhealthy 151 to 200
Very Unhealthy 201 to 300
Hazardous 301 to 500

Note: Values above 500 are considered Beyond the AQI. Follow recommendations for the "Hazardous category." See additional information on reducing exposure to extremely high levels of particle pollution.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 13/10/2017