Về Địa Hạt Không Khí

Cơ Hội Việc Làm

Khám phá cơ hội việc làm với Địa Hạt Không Khí và tìm hiểu về quy trình nộp đơn của chúng tôi.

Cách Nộp Đơn

  1. Xem các vị trí còn trống cho công chúng của chúng tôi hoặc những cơ hội thăng tiến nội bộ. Quý vị cũng có thể ghi danh để nhận thông báo bằng email khi một vị trí Địa Hạt trống chỗ trong lãnh vực quý vị quan tâm.
  2. Hoàn tất một bộ đơn trực tuyến hoặc qua bưu điện. Liên lạc với chúng tôi để yêu cầu một bộ đơn qua bưu điện, hoặc đích thân đến văn phòng Nhân Sự của chúng tôi để nhận một bộ đơn.
  3. Nộp tất cả tài liệu đơn từ trực tuyến, qua bưu điện, hoặc đích thân đến tận nơi. Tài liệu bắt buộc thường bao gồm một đơn xin với Địa Hạt Không Khí, bảng câu hỏi bổ sung, và đôi khi một sơ yếu lý lịch. Phải có chữ ký nguyên thuỷ, vì thế tài liệu đơn từ gửi bằng fax không được chấp nhận.
  4. Nộp tất cả tài liệu đơn từ trước ngày giờ đóng hồ sơ ghi trên thông báo việc làm. Văn phòng Nhân Sự không thể nhận tài liệu của quý vị sau ngày đóng hồ sơ, bất kể đơn đã được gửi khi nào.

Tìm hiểu thêm về quy trình thuê mướn và tuyển chọn của Địa Hạt Không Khí, bao gồm việc xét duyệt đơn, thi tuyển, và thông báo.

Điều Kiện về Việc Làm

Nếu quý vị được Địa Hạt Không Khí đề nghị một vị trí, quý vị phải cung cấp tài liệu xác minh danh tính và tư cách hội đủ điều kiện để làm việc tại Hoa Kỳ. Liên lạc văn phòng Nhân Sự để có danh sách các tài liệu được chấp nhận.

Cơ Hội Việc Làm Đồng Đều

Địa Hạt Không Khí có chính sách cung cấp các cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, khuyết tật, tình trạng sức khoẻ, tình trạng hôn nhân, giới tính, tuổi tác hoặc khuynh hướng tình dục.

Contact Us

David Minuk
Phân Tích Viên Nhân Sự Bậc II

415.749.5012 dminuk@baaqmd.gov

Judy Yu
Quản Lý Viên Nhân Sự

415.749.4626 jyu@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 02/03/2020