Về Địa Hạt Không Khí

Nghị Trình và Biên Bản của Hội Đồng

Updated 13/07/2024

Xem nghị trình họp, biên bản và nội dung phát trên web của Hội Đồng Quản Trị bên dưới.

Hội Đồng Quản Trị họp vào Thứ Tư thứ 1 và thứ 3 mỗi tháng lúc 9:45 sáng. Các cuộc họp được tổ chức trong Phòng Hội Đồng trên tầng 7 tại văn phòng Địa Hạt Không Khí.

Nghị Trình và Biên Bản

Nghị trình được niêm yết 72 giờ trước mỗi buổi họp trong bảng bên dưới và trong tiền sảnh tại văn phòng Địa Hạt.

Quý vị có thể ghi danh để nhận nghị trình Hội Đồng bằng email và quan sát tức thì một số cuộc họp hội đồng qua buổi phát hình trên mạng.

2024 Agenda Packets and Approved Minutes

Get instructions on using the Agenda Packets and Approved Minutes table.
Closed captioning may contain errors and omissions, and are not certified for their content or form.

Page Loading

2023 Agenda Packets and Approved Minutes

Get instructions on using the Agenda Packets and Approved Minutes table.
Closed captioning may contain errors and omissions, and are not certified for their content or form.

Page Loading

2008

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Điều Hành

415.749.5073 mhiratzka@baaqmd.gov

Vanessa Johnson
Thư Ký Điều Hành Cao Cấp

415.749.4941 vjohnson@baaqmd.gov

Executive Office

(415) 749-5016

Hearing Board

(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 13/07/2024