Permits

Thông Báo Công Cộng

Updated 11/07/2024

Xem thông báo về các đề án cần giấy phép trong Vùng Vịnh và giai đoạn góp ý kiến công cộng cho các dự án này.

Đơn Xin Giấy Phép trên Thông Báo Công Cộng

Địa Hạt Không Khí thông báo cho công chúng về các dự án, cơ sở và giấy phép cụ thể đang được xét duyệt bằng cách ban hành thông báo công cộng. Quý vị có thể xem danh sách các thông báo công cộng hiện tại và trước đó trong vòng 24 tháng gần nhất, cũng như một vài năm trước đó ở bên dưới. Địa Hạt không Khí cân nhắc đến các góp ý của công chúng khi đưa ra quyết định cuối cùng và hồi đáp cho tất cả những người góp ý.

Tài Nguyên

Public Notices - Permit Applications - 2019

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2018

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2017

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2016

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2015

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2014

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2013

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2012

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2011

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2010

Page Loading

Public Notices - Permit Applications - 2009

Page Loading

Public Notices - Pre 2009 Select Permit Applications

Page Loading

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762 asbestosjobs@baaqmd.gov


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990 permits@baaqmd.gov

Tuân Thủ & Thực Thi
Underground Tanks

415 749.4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 11/07/2024