Về Địa Hạt Không Khí

Về Địa Hạt Không Khí

Về Địa Hạt Không Khí

Tìm hiểu về Địa Hạt Không Khí, Hội Đồng của chúng tôi, Lãnh Đạo của chúng tôi, Sứ Mạng của chúng tôi, Lịch Sử của chúng tôi, và cách quý vị có thể tham gia với chúng tôi để bảo vệ y tế công cộng, phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu.

Lập Pháp California đã thành lập Địa Hạt Không Khí vào năm 1955 trong vai trò cơ quan kiểm soát ô nhiễm không khí khu vực đầu tiên trong toàn quốc.  Địa Hạt Không Khí có nhiệm vụ ra quy định đối với các nguồn ô nhiễm không khí cố định trong chín quận nằm chung quanh Vịnh San Francisco: các quận Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, tây nam Solano, và nam Sonoma.  Cơ quan này được quản trị bởi một Hội Đồng Quản Trị 22 thành viên bao gồm các viên chức dân cử địa phương từ mỗi quận trong chín quận Vùng Vịnh, với số lượng thành viên hội đồng từ mỗi quận tương xứng với dân số ở đó.

Hội Đồng giám sát các chính sách và thông qua các quy định để kiểm soát ô nhiễm không khí trong địa hạt. Hội Đồng cũng bổ nhiệm Viên Chức Điều Hành/Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí của Địa Hạt Không Khí, người thực hiện các chính sách này và chỉ đạo nhân viên, cũng như Luật Sư Cơ Quan, người quản lý các vấn đề pháp lý của cơ quan. Địa Hạt Không Khí có hơn 340 nhân viên tận tâm, bao gồm các kỹ sư, thanh tra, nhà hoạch định, nhà khoa học và các chuyên gia khác.

Địa Hạt Không Khí được Hội Đồng Cố Vấn hỗ trợ để góp ý cho Hội Đồng và Viên Chức Điều Hành về các vấn đề phẩm chất không khí và một Hội Đồng Phân Xử.  Hội Đồng Phân Xử là một thực thể độc lập, với năm thành viên phục vụ để xét xử các vấn đề tuân thủ quy định có thể phát sinh giữa Địa Hạt Không Khí và các công nghiệp địa phương, và cũng xử các vụ kháng cáo về quyết định cấp giấy phép do Viên Chức Điều Hành đưa ra.

Spare the Air Status