Về Địa Hạt Không Khí

Lợi Ích và Nguồn Lực

Địa Hạt Không Khí cung cấp một loạt các lợi ích cho nhân viên của mình. Tìm bản tóm lược các lợi ích này và nguồn lực bổ sung bên dưới.

Lợi Ích Nhân Viên

Nhân viên được hưởng phụ cấp để trang trải nhiều loại hình bảo hiểm, bao gồm sức khoẻ, nha khoa, và nhãn lực. Phụ cấp này thay đổi tuỳ theo loại nhân viên. Bản tóm tắt quyền lợi có sẵn cho: 

Hệ Thống Hưu Trí Cho Công Chức California (CalPERS) cung cấp lợi ích hưu trí cho nhân viên Địa Hạt. Địa Hạt trả phần đóng góp của hãng sở và một phần đóng góp của nhân viên.

Lợi ích khác của nhân viên bao gồm trợ cấp vận chuyển, bồi hoàn giáo dục, nghỉ mát và nghỉ ốm, và ngày lễ.

Tài Nguyên

Các nhà cung cấp lợi ích chính cho nhân viên Địa Hạt được liệt kê bên dưới.

Hệ Thống Hưu Trí Cho Công Chức California (California Public Employees Retirement System, CalPERS)
(888) 225-737

Lợi Ích Sức Khỏe CalPERS – Thành viên của Cơ Quan Công Cộng 

Nha Khoa Delta (Delta Dental)
(800) 765-6003

Hưu Trí MissionSquare (MissionSquare Retirement) (tên gọi trước kia là ICMA-RC)
401(a) Chương Trình Hưu Trí Đóng Góp Bắt Buộc (Money Purchase Pension Plan)
457(b) Chương Trình Bồi Thường Trì Hoãn (Deferred Compensation Plan)

Sức Khoẻ Hành Vi Magellan (Magellan Behavioral Health)
(800) 523-5668

Kế Hoạch Dịch Vụ Nhãn Khoa (Vision Service Plan)
(800) 765-6003

Tài Chính Voya (Voya Financials)
Bảo Hiểm Nhân Thọ
Khuyết Tật Lâu Dài (Long Term Disability, LTD)

Liên Kết Liên Quan

Lịch Nhân Sự

Biên Bản Ghi Nhớ

Bộ Luật Hành Chánh

Contact Us

David Minuk
Phân Tích Viên Nhân Sự Bậc II

415.749.5012 dminuk@baaqmd.gov

Judy Yu
Quản Lý Viên Nhân Sự

415.749.4626 jyu@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 03/08/2023