Về Địa Hạt Không Khí

Giáo Dục Tiếp Cận Giới Trẻ

Tìm hiểu về các chương trình tham gia địa phương, lập kế hoạch một buổi diễn thuyết tại trường học, hoặc tải miễn phí chương trình giáo dục thay đổi khí hậu.

Các Chương Trình Học Đường và Giới Trẻ

Địa Hạt Không Khí hỗ trợ các chương trình dựa trên khoa học mà giáo dục giới trẻ và về tác động của ô nhiễm không khí và thay đổi khí hậu. Các chương trình trong trường học và giới trẻ được liệt kê dưới đây nhằm giáo dục cho học sinh biết cách giảm ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính tại Vùng Vịnh:

Tuyến Đường An Toàn đến Trường Học

Tuyến Đường An Toàn đến Trường Học là một phong trào quốc gia để cải thiện sức khỏe của trẻ em bằng cách khuyến khích đi bộ và xe đạp đến trường. Chương trình này kết hợp đầu tư hạ tầng cơ sở với các chương trình truyền thông nhằm làm giảm giao thông và ô nhiễm, cũng như nhằm cải thiện y tế công cộng.

Giới Trẻ Bảo Toàn Không Khí (Spare the Air)

Giới Trẻ Bảo Toàn Không Khí (Spare the Air) là một chương trình quy mô khu vực nhằm giáo dục, truyền cảm hứng và truyền tự tin cho giới trẻ và các hộ gia đình trong Vùng Vịnh để giảm ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính bằng cách đi bộ, đi xe đạp, đi xe chung, và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Chương trình cũng hỗ trợ cho các nỗ lực của chương trình Tuyến Đường An Toàn đến Trường Học tại địa phương.

Mời Diễn Giả

Nhân viên Địa Hạt Không Khí sẽ đến trường học và nói chuyện với học sinh về phẩm chất không khí, bảo vệ khí hậu và y tế công cộng. Nhân viên Tham Gia Cộng Đồng sẽ làm việc với các giáo viên để thiết kế buổi thuyết trình nâng cao chương trình giáo dục và mục đích giáo dục. Liên lạc Văn Phòng Tham Gia Cộng Đồng để mời một diễn giả từ Địa Hạt Không Khí đến nói chuyện tại trường của quý vị.

Chương Trình Giáo Dục Bảo Vệ Khí Hậu

Địa Hạt Không Khí đã thiết kế và triển khai thí điểm chương trình biến đổi khí hậu toàn diện đầu tiên tại California. Được thiết kế cho học sinh lớp 4 và lớp 5, chương trình Giáo Dục Bảo Vệ Khí Hậu gồm 16 bài học, tập trung vào ô nhiễm không khí, năng lượng, giảm thiểu rác thải và vận chuyển. Chương trình này được tải miễn phí.

Contact Us

David Ralston
Quản Lý Viên Giao Tiếp Cộng Đồng, Hoạch Định, Điều Lệ & Nghiên Cứu

415.749.8423 dralston@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 23/05/2024