Kế Hoạch & Khí Hậu

Tìm hiểu về Phẩm Chất Không Khí và các kế hoạch và nỗ lực khác nhằm giảm thiểu thay đổi khí hậu, tham gia cộng đồng, cung cấp CEQA và các công cụ khác cho chính quyền địa phương, và thẩm định rủi ro sức khỏe tại các cơ sở quy định.

Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí

Kế Hoạch Phẩm Chất Không Khí (hay Kế Hoạch Không Khí Sạch) cung cấp bản đồ tuyến đường đối với các hoạt động của Địa Hạt Không Khí nhằm cải thiện phẩm chất không khí và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những kế hoạch này cũng nhằm giúp cư dân, doanh nghiệp Vùng Vịnh, chính phủ địa phương và các bên liên quan khác hiểu được phẩm chất không khí tại khu vực và cách thức chúng ta có thể thực hiện để bảo vệ không khí, bảo vệ y tế công cộng và khí hậu.

Địa Hạt Không Khí đã và đang lập kế hoạch để thực thi yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm không khí của Tiểu Bang và liên bang từ năm 1982. Gần đây nhất, Kế Hoạch Không Khí Sạch năm 2010, đã được phát triển như một kế hoạch đa ô nhiễm - chiến lược kiểm soát tích hợp nhằm giảm thiểu ozone, chất dạng hạt (particulate matter - PM), chất lan nhiễm không khí độc hại và khí nhà kính.

Chiến lược kiểm soát này gồm: sự kết hợp các quy định đề xuất đã được thông qua và có hiệu lực bởi Địa Hạt Không Khí; các chương trình tài trợ và khuyến khích; các chương trình tiếp cận và giáo dục công chúng; quan hệ đối tác với các cơ quan khác và các bên liên quan. Kế hoạch phẩm chất không khí của Vùng Vịnh được lập với sự hợp tác của Ủy Ban Vận Chuyển Thành Phố, Ủy Ban Bảo Tồn và Phát Triển Vùng Vịnh, và Hiệp Hội Chính Quyền Vùng Vịnh. Bản cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch Năm 2010 hiệnđang được tiến hành.

Bảo Vệ Khí Hậu

Ngoài các biện pháp giảm thiểu việc cư dân Vùng Vịnh tiếp xúc với ozone, chất dạng hạt và các chất lan nhiễm không khí độc hại trong ngắn hạn, Kế Hoạch Không Khí Sạch năm 2015 sẽ bao gồm Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực nhằm giảm thiểu được đáng kể phát thải khí nhà kính trong dài hạn.

Kế Hoạch Công Chúng Tham Gia

Kế Hoạch Công Chúng Tham gia có vai trò như một hướng dẫn để cung cấp cơ hội cho các cộng đồng tham gia với Địa Hạt Không Khí để thực hiện sứ mệnh bảo vệ và cải thiện y tế công cộng, phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu.

Thẩm Định Rủi Ro Sức Khoẻ

Để hỗ trợ dân chúng hiểu được các hành động kiểm soát ô nhiễm không khí, Địa Hạt Không Khí đã công bố các thẩm định rủi ro sức khỏe gây ra bởi các nguồn công nghiệp và kế hoạch tối giản phát thải được lập theo quy định Địa Hạt Không Khí.

Kế Hoạch, Công Cụ và Chương Trình Khác

Địa Hạt Không Khí cung cấp công cụ và hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp các cộng đồng Vùng Vịnh giải quyết các tác động do phẩm chất không khí và tham gia vào việc lập và thực hiện các giải pháp. Kế Hoạch Sẵn Sàng PEV nhằm hỗ trợ các thành phố, doanh nghiệp và cư dân chuẩn bị cho xe điện, một yếu tố then chốt của Kế Hoạch Không Khí Sạch 2010. Thông qua Hướng Dẫn CEQAChương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng (Community Air Risk Evaluation - CARE), Địa Hạt Không Khí sẽ cung cấp những thông tin kỹ thuật và công cụ chính để hỗ trợ cư dân, doanh nghiệp và cơ quan chính quyền địa phương tiếp cận và giảm thiểu tác động gây ra bởi các vấn đề về phẩm chất không khí.

Contact Us

Michael Murphy
Cố Vấn Cho Các Dự Án Tiên Tiến

415.749.4644 mmurphy@baaqmd.gov


Thông Tin Hoạch Định Tổng Quát

415 749-4995 planning@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/05/2024